Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:103 (2000-2001)
Innlevert: 01.12.2000
Sendt: 04.12.2000
Besvart: 11.12.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Det er nylig lagt fram rapporter som viser at det ved Oslo Lufthavn Gardermoen forekom 200 brudd på forskriftene om nattflyvning i løpet av fire måneder.
Vil statsråden foreta seg noe for å redusere dette antallet, og kan det i så fall være aktuell politikk å sette inn sanksjoner, som for eksempel bøter, mot de selskapene som heretter bryter forskriften?

Begrunnelse

I en pressemelding 29.11.00 oppsummerer Luftfartsverket arbeidet med å evaluere forskriftene som blant annet regulerer nattflyvning ved Oslo Lufthavn Gardermoen.
Resultatene er basert på tall fra OSLs støy- og trafikkovervåkningsanlegg. I tidsrommet 24.00 - 06.00 er det kun de mest støysvake flyene som har tillatelse til å trafikkere flyplassen. For perioden 01.06.00 - 31.09.00 er det imidlertid rapportert om 200 brudd på reglene for nattflyving, ved at for støyende fly har benyttet flyplassen om natten. Det betyr i praksis at innbyggerne i naboområdene i gjennomsnitt får forstyrret nattesøvnen to ganger, bortimot hver natt.
Av de høye tallene kan det tolkes at flyselskapene ikke har tilstrekkelig respekt for de gjeldende forskriftene, og bruddene på disse har da heller ikke hatt konsekvenser for selskapene.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: I desember 1997 fastsatte Samferdselsdepartementet forskrift om inn- og utflyging for Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL). Formålet med denne er å regulere flyvirksomheten ved lufthavnen slik at støyulempene minimaliseres samtidig som flyoperative hensyn ivaretas.

Oslo lufthavn er åpen for alle flytyper og har kontinuerlig drift gjennom hele døgnet. Av hensyn til lokalbefolkningen er det likevel satt sterke restriksjoner på flytrafikken. De flyene som avgir mest støy skal derfor bare kunne lande og ta av på dagtid, dvs. mellom kl. 0800 og 1600. Videre skal støynivået utenfor støysone II ikke overskride 78 dBLAmaks. mellom midnatt og kl. 0600, og det er fastsatt minimumskrav til støysertifiseringen av fly som skal trafikkere på flyplassen i denne perioden.

Ved OSL er det bygget opp et datastyrt støy- og traséovervåkingsanlegg, og på bakgrunn av informasjon herfra, utarbeider OSL månedlige rapporter. Rapportene sendes blant annet ut til lokalbefolkningen, og til Luftfartstilsynet som skal føre tilsyn med at forskriften overholdes.

Støy- og traséovervåkingsanlegget utvikles stadig for å kunne gi mer informasjon. Luftfartstilsynet har opplyst, at de er i stadig dialog med OSL for å styrke rapporteringsrutinene. Opplysningene fra overvåkingsanlegget, som er aktuelle i forhold til spørsmålet, ble først tilgjengelige etter en utbygging av anlegget i vår og inngår i rapporten fra og med juni. I rapportene som er produsert etter dette tidspunkt opplyser Luftfartstilsynet at det fremgår til dels betydelige overskridelser på de fastsatte begrensningene for nattrafikken.

Når det gjelder overskridelsene som er tatt opp i ditt spørsmål, har jeg fått opplyst fra Luftfartstilsynet at OSL, på bakgrunn av en henvendelse fra Luftfartstilsynet, har tilskrevet selskapene som opererer på flyplassen om kravene i traséforskriften, særlig med hensyn til nattperioden. Videre skal selskapene ved framtidig tildeling av tidsluker (dvs. tider for avgang og landing) gjøres spesielt oppmerksomme på forskriftens bestemmelser og selskapene skal bekrefte at flymateriellet som settes opp tilfredsstiller bestemmelsene.

Luftfartstilsynet opplyser videre at de har tilskrevet alle selskapene som ifølge rapporter fra støy- og traséovervåkingsanlegget har anvendt fly innen nattperioden som ikke tilfredsstiller gjeldende støysertifiseringskrav. Luftfartstilsynet har overfor selskapene presisert at eventuelle fremtidige avvik vil bli fulgt opp. Luftfartstilsynet vil også vurdere sanksjoner på bakgrunn av opplysningene i den nevnte rapporten.

Jeg nevner til slutt at Luftfartstilsynet har igangsatt arbeidet med en omfattende evaluering av traséforskriften. Evalueringen skal ta for seg hvilke konsekvenser reglene har hatt så langt, både med hensyn til operative forhold og hvordan lokalbefolkningen har opplevd støyen fra driften på OSL. Luftfartstilsynet har opplyst at både operatører innen luftfarten og helse- og miljømyndighetene deltar i evalueringen, og lokalmyndighetene og befolkningen skal involveres på bredt plan. Formålet er å sikre at forskriften gir nødvendig flyoperativt handlingsrom samt bedre støyforholdene for lokalbefolkningen i størst mulig grad. Dette vil være en prioritert oppgave både for Luftfartstilsynet og Luftfartsverket i tiden fremover.

Samferdselsdepartementet vil følge opp dette arbeidet videre.