Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:105 (2000-2001)
Innlevert: 04.12.2000
Sendt: 04.12.2000
Besvart: 11.12.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): På mange område i samfunnet er det mangel på kompetanse når det gjeld informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hausten 1999 vart det difor sett i gang eit VKI-kurs i IKT-driftsfag i vidaregåande opplæring. Dette er nå godt i gang. Rundskriv F-49-00 blir oppfatta slik at IKT-driftsfag skal takast bort som eige fag.
Vil statsråden bidra til at dette viktige faget får halde fram som eige fag med ei brei rekruttering frå alle grunnkursa?

Begrunnelse

"Du treng ikkje vere sivilingeniør for å stå føre den daglege drifta av eit dataanlegg", var ein av hovedgrunnane til at vi fekk eit eige IKT-driftsfag i vidaregåande opplæring. Faget vart m.a. oppretta for å utvikle eit fag for medarbeidarar i bedriftene som kunne ta seg av det daglege interne servicearbeidet på bedrifta sine datamaskiner, nettverk, program og datakommunikasjonsverktøy.
Faget er nå i gang på andre året. Der var om lag 2000 søkarar til dei 850 plassane, og det ser ikkje ut til å vere problem med læreplassar. IKT er viktig på dei fleste område i samfunnet, og det har vore ein styrke at VKI-kurset har rekruttert frå alle grunnkursa.
Både næringslivet og IKT-bransjen har reagert sterkt på det som departementet no legg opp til. Det blir m.a. hevda at når IKT-driftsfag berre skal vere ein disiplin innanfor eit VKI salg og service, vil ein ikkje få dekka behovet for IKT-kompetanse. Så omfattande og sammensett som eit slikt kurs vil måtte vere, vil sjansane til å få utvikla kompetanse på IKT-drift utover det heilt ordinære bli svært små. Det blir også reagert på at kurset skal rekruttere berre frå fire av grunnkursa, og at dette vil avskjere mange elevar og faggrupper frå å få ein kompetanse på IKT-området som kan vere svært nyttig.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: For først å avkrefte evt. misforståelser: IKT-driftsoperatør er fortsatt et eget lærefag i videregående opplæring. Elevene kan fortsatt tegne lærekontrakt i IKT driftsfag etter gjennomført videregående kurs I salg og service. Opplæring i bedrift skal gjennomføres som i dag, etter egne læreplaner for IKT driftsfag.

Da IKT-driftsfag ble etablert som eget lærefag, ble det lagt til studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (AA). Det ble også bestemt at videregående kurs I, IKT- driftsfag skulle rekruttere fra alle grunnkurs. Dette håpet man bl.a. kunne bidra til at også jenter ville søke faget. Når Stortinget vedtok etablering av en ny studieretning salg og service og et nytt grunnkurs, sluttet også Stortinget seg til at de lærefagene som lå til studieretning AA skulle flyttes til denne nye studieretningen. Det vises i den sammenheng til Innst. S. nr. 246 (1998-99), komiteen sine merknader, kap. 2.2, side 13. Stortinget gjorde også vedtak om at de nye grunnkursene skulle etableres fra høsten år 2000 (kap. 4, komiteen si tilråding, vedtak I). Jeg gjør oppmerksom på at studieretning salg og service er kalt merkantile fag i nevnte innstilling og stortingsmelding.

Vi har nå en ny situasjon hvor et nytt grunnkurs ligger til grunn for det videre opplæringsløpet. Da læreplanen for grunnkurs salg og service ble utformet, ble f.eks elementer i læreplan for VKI IKT driftsfag ivaretatt i det nye grunnkurset. Når det gjelder rekruttering til VKI-nivå, er det derfor naturlig at det er grunnkurs salg og service som er basis for inntak videre, hvis man ønsker å gi gode livsvilkår for en ny studieretning. Hovedårsaken til at det er åpnet for rekruttering fra grunnkursene mekaniske fag, elektrofag og allmenne, økonomiske og administrative fag, er at hovedvekten av søkere til VKI IKT-driftsfag i dag kommer fra disse grunnkursene.

Min intensjon er å utforme en tilbudsstruktur for videregående opplæring som ivaretar både bransjenes behov for kompetanse, og som ivaretar de prinsippene som Stortinget sluttet seg til ved behandling av St.meld. nr. 32 (1998-99). På videregående kurs I (VKI) finnes det i dag ca 100 forskjellige kurstilbud, inkludert særløp. Mange av fylkeskommunene tilbyr i dag bare et fåtall av de VK I-tilbudene som er fastsatt i tilbudsstrukturen. Det er flere passive enn aktive kurs. Spesialiseringen på VK I-nivået har blitt for sterk, og dette har Stortinget bedt departementet gjøre noe med. Et viktig prinsipp er at tilbudsstrukturen skal gi større rom for fleksible løsninger og utvidet lokalt handlingsrom, slik at et desentralisert skoletilbud opprettholdes i fylkeskommunene. Jeg er redd for at to videregående kurs I vil skape en vanskelig rekrutteringssituasjon for begge kursene. Bredere tilbud gir elevene mulighet for å velge videregående kurs I der de bor, og veien til ny kompetanse blir kortere. Dette er viktig i et samfunn i endring.

Disse prinsippene ble lagt til grunn da departementet ba involverte opplæringsråd om råd for en framtidig tilbudsstruktur for de nye studieretningene Salg og service og Medier og kommunikasjon. Opplæringsrådene har selv foreslått ett felles videregående kurs for studieretning Salg og service. Dette har opplæringsrådene sett som viktig, særlig i forhold til rekruttering, og at tilbudet kan være tilgjengelig over hele landet. Jeg har fulgt opplæringsrådenes råd, bortsett fra rådet om at det nye VKI Salg og service fortsatt skulle rekruttere fra alle grunnkurs. Dette rådet har jeg ikke fulgt, fordi vi har fått en ny studieretning og et nytt grunnkurs, hvor det nye grunnkurset legger et meget godt faglig grunnlag for det videre løpet. Det er viktig at den nye studieretningen og det nye grunnkurset utvikler egen faglig identitet, slik at ungdom søker dette grunnkurset dersom de ønsker å bli IKT-operatør eller sikter mot et av de andre yrkene innen salg- og servicenæringene. Det er bare slik vi kan legge til rette for at det nye grunnkurset blir levedyktig.

Jeg er også av den oppfatning at det er for tidlig å uttale seg om IKT driftsfaget blir skadelidende i den nye strukturen. Læreplanarbeidet for VKI salg og service er bare i startfasen, og i tillegg skal læreplan for opplæring i bedrift for IKT driftsfag justeres og endres.