Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:111 (2000-2001)
Innlevert: 07.12.2000
Sendt: 07.12.2000
Besvart: 14.12.2000 av helseminister Tore Tønne

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Oppslag i media forteller om tvangssterilisering av kvinner gjennom en årrekke.
Vil statsråden ta initiativ for å få alle fakta på bordet i denne saken?

Begrunnelse

NRK- radio meldte 6. desember om at det var avdekket at det i perioden fra 1945 til 1970 hadde blitt foretatt tvangssterilisering av kvinner. Det hevdes at mange ble sterilisert i forbindelse med fødsel eller abort, og at inngrepet for noens del kan ha vært utført uten at kvinnene visste om det. Det framkom i radioinnslaget at flesteparten av de 40 000 kvinnene som ble sterilisert i denne perioden, var småbruker- og arbeiderkvinner. Videre ble det hevdet at kommuner i noen tilfeller krevde inngrepet for å spare utgifter på sosialbudsjettet.
Tvangssterilisering er en sterk krenking av kvinnen og hennes menneskeverd. Dette er inngrep som ikke må påtvinges.
Undertegnede mener helseministeren bør ta initiativ for å få avklart realitetene i saken. Det må komme fram hva har skjedd, hvor omfattende dette har vært og hvorvidt de som eventuelt har vært utsatt for slik tvang har rett på / mulighet for erstatning av noe slag.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Opplysninger i NRK radio 6. desember om at flere tusen norske kvinner ble presset til å la seg sterilisere på 1950- og 1960-tallet, er fremkommet i rapporten "Sterilisering på medisinsk grunnlag og sammenhengen mellom eugenikk og humangenetikk" fra Norges forskningsråd. Rapporten er et forprosjekt på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet.

Bakgrunnen for departementets oppdrag var en rekke reportasjer i Dagbladet våren 1998 hvor det ble rettet et kritisk blikk på velferdsstatens utvikling i etterkrigstiden, herunder sterilisering. I brev til Norges forskningsråd 31. juli 1998 bad departementet om igangsetting av et forprosjekt som skulle belyse mulighetene for videre forskning, bl.a. når det gjaldt sterilisering på medisinsk grunnlag. Det ble bedt om kartlegging av hva som finnes av dokumentasjon i eksisterende arkiver. Departementets ønske om å gjennomføre et forprosjekt om sterilisering på medisinsk grunnlag var knyttet til et ønske om å få vurdert muligheten for en kartlegging av forekomsten av "urettmessig sterilisering" i den praksisen som fant sted utenfor steriliseringslovgivningen. Problemstillingen var i første rekke aktuell i forhold til tidligere steriliseringslov, det vil si før 1. januar 1978 da ny steriliseringslov trådte i kraft.

Stortinget er tidligere underrettet om departementets initiativ i brev fra daværende helseminister Dagfinn Høybråten til Stortingets sosialkomité 28. oktober 1998 i forbindelse med merknader til Dokument nr. 8:107 (1997-98) og i St.prp. nr. 1 (1999-2000), s 281. Det fremgikk av budsjettproposisjonen at rapporten fra forprosjektet ville foreligge i løpet av 1999, og at departementet ville komme tilbake til Stortinget med forslag til videre oppfølgning våren 2000.

Rapport fra forprosjektet forelå først i november d. å. Det blir foreslått et tre års prosjekt for å belyse følgende:

1. Sterilisering som en hjelp til vanskeligstilte familier

2. Sterilisering som et tiltak for å løse sosial nød og dermed fremme velstandsutviklingen

3. Sterilisering som et sparepolitisk tiltak på kommunalt nivå.

Videreføringen vil bli drøftet på et møte mellom Norges forskningsråd og departementet i løpet av kort tid. Stortinget vil bli underrettet om resultatet av prosjektet på dertil egnet måte.