Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:112 (2000-2001)
Innlevert: 07.12.2000
Sendt: 07.12.2000
Besvart: 11.12.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Når vil den enkelte potensielle student kunne se de praktiske konsekvenser av de vedtak Stortinget har kommet til med hensyn til realkompetanse som grunnlag for opptak til høyskoler?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt henvendelse fra Lars Aanes på Modum i Buskerud. Aanes har to fagbrev og ca. 15 års arbeidserfaring - herunder ledererfaring. Han er for tiden hospitant ved bedriftsøkonomistudiet ved BI i Drammen. Han er ikke tatt opp som ordinær student fordi han ikke har godkjent generell studiekompetanse.
Som statsråden sikkert er kjent med, ga yrkesutdanning på den tiden Aanes tok dette, ikke generell studiekompetanse. Ifølge BI Drammen venter man på svar fra Departementet vedrørende hvordan man skal vurdere realkompetanse i forhold til opptak til høyskoler. I forhold til de intensjoner som ligger fra flertallet i Stortinget med hensyn til realkompetanse, antar jeg at personer som Aanes - med to fagbrev og en lang arbeidserfaring - er av de man burde kunne godkjenne som kvalifiserte for opptak til høyskoler. Det vil være rimelig å anta at mange er i samme situasjon som Aanes. Det vil videre være å anta at disse ting nå burde være avklart, og at regelverk burde være på plass innen rimelig tid.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til brev av 4. desember 2000 fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen, der det stilles spørsmål om når den enkelte potensielle student vil kunne se praktiske konsekvenser av de vedtak Stortinget har fattet med hensyn til realkompetanse som grunnlag for opptak til høgre utdanning.

Jeg har foreslått at de endringene i Universitets- og høgskoleloven som er vedtatt i Stortinget skal tre i kraft fra 1. januar 2001. Det innebærer at det vil være mulig å søke opptak til alle studier ved universiteter og høgskoler på grunnlag av realkompetanse fra og med opptak til studieåret 2001-02.

Samtidig ønsker jeg å åpne for at universiteter og høgskoler som har ledige studieplasser og opptak til studier i løpet av våren 2001, kan få muligheten til å vurdere søkere på grunnlag av realkompetanse dersom det er praktisk mulig for dem å gjøre dette.

Det har vært en forutsetning at private høgskoler som ønsker det, skal gis samme adgang til å foreta opptak på grunnlag av realkompetanse på linje med det som fastsettes for offentlige høgre utdanningsinstitusjoner.

Det er den enkelte institusjon som selv vil få myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner, og til å avgjøre hva som er egnet og hensiktsmessig framgangsmåte for å vurdere realkompetanse.

Det er selvsagt ikke mulig for meg å kommentere den konkrete saken som det er vist til i brevet. Samtidig kan jeg opplyse at departementet har lagt opp til en prosedyre som innebærer at dersom BI ønsker å vurdere enkeltsøkere for opptak til bedriftsøkonomistudiet, så vil de få anledning til dette så snart lovendringene er trådt i kraft.