Skriftlig spørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:119 (2000-2001)
Innlevert: 08.12.2000
Sendt: 11.12.2000
Besvart: 18.12.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Forbrukerrådet har i brev til Harstad kommune orientert om at avdelingskontoret i Harstad vil bli nedlagt fra 1. juli 2001.
Mener statsråden denne beslutningen er i tråd med St.meld. nr. 40 (1998-99) og Innst. S. nr. 257 (1999-2000) hvor det er sagt at fylkeskontorene og underkontorer av disse må opprettholdes?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 257 (1999-2000) skriver en samlet komite følgende: "Komiteen vil understreke at fylkeskontorene, herunder også underkontorer av disse er en betydelig styrke for forbrukerarbeidet. Det gir en lettere tilgang for forbrukerne, og det understrekes at disse må opprettholdes også i den videre prosessen."
Forbrukerrådet har vedtatt at avdelingskontoret i Harstad skal legges ned fra 1. juli som følge av at en av stillingene ved kontoret da bli ledig. Dette kontoret er viktig for å ivareta forbrukernes interesser i sør-Troms og i nordre Nordland. Dersom dette nedlegges vil det forringe forbrukernes service i dette området.
På denne bakgrunn stilles det spørsmål ved om beslutningen i forbrukerrådet er i tråd med Stortingets forutsetninger ved behandlingen av Forbrukermeldingen.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Jeg vil vise til at det etter vedtektene for Forbrukerrådet skal være et forbrukerkontor i hvert fylke. Vedtektene sier ikke noe om avdelingskontorer - og heller ikke noe om størrelsen på bemanningen på forbrukerkontorene. Forbrukerrådet selv anser at 3,5 stilling per fylkeskontor er en minimumsbemanning for å kunne drive kontorene på en noenlunde effektiv måte. Ved Tromsøkontoret er det i dag 2,5 årsverk og i Harstad 1,5 årsverk. Denne bemanningen gjør at man er sårbar begge steder.

Den konkrete bakgrunnen for Forbrukerrådets beslutning om å nedlegge Harstadkontoret er at det blir ledig en stilling ved dette kontoret fra 1. januar neste år. I denne situasjonen ønsker Forbrukerrådet å overføre en stilling fra Harstad til Tromsø. Forbrukerrådet regner med at det totale servicetilbudet i Troms minst vil bli opprettholdt på dagens nivå.

Forbrukerkontorene i fylkene er små og sårbare, og de er ikke optimale enheter hverken når det gjelder kompetanse eller sett i et driftsøkonomisk perspektiv. Det er et viktig mål for regjeringen å sørge for nødvendig modernisering og fornyelse i offentlig sektor. Offentlig tjenesteytelse bør være under et visst press for å foreta nødvendige omstillinger, slik at brukerne kan tilbys best mulig tjenester. Dette må også gjelde for Forbrukerrådet.

Så vidt jeg er kjent med skjer opp mot 98 pst. av henvendelsene til forbrukerkontorene via telefon eller andre fjernkommunikasjonsmidler. Da spiller det mindre rolle for brukerne hvor kontoret er lokalisert; det er kvaliteten på tjenesten som teller. Jeg tror det kan være på tide å ta opp til vurdering om den service som Forbrukerrådet yter kan bli bedre og mer effektiv for eksempel gjennom utvidet bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Da jeg ble gjort kjent med Forbrukerrådets beslutning om å nedlegge Harstadkontoret, ble stortingskomiteen straks orientert om vedtaket (brev datert 8.12.00), sammen med en redegjørelse fra Forbrukerrådet om bakgrunnen for vedtaket. I brevet uttrykker jeg forståelse for Forbrukerrådets beslutning som jeg mener ligger innenfor de fullmakter Rådet har etter vedtektene. Jeg vil likevel presisere at jeg på bakgrunn av signalene fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av forbrukermeldingen, har anmodet Forbrukerrådet om ikke å iverksette beslutningen nå. Jeg vil til slutt vise til at nærmere forslag om den framtidige organisering av Forbrukerrådet vil bli lagt fram for Stortinget i løpet av 2001.