Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:121 (2000-2001)
Innlevert: 08.12.2000
Sendt: 11.12.2000
Besvart: 15.12.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Ser ikke fiskeriministeren at samlokaliseringen av ytre etat i Fiskeridirektoratets kontrollverk svekker kontrollen av fangstleveringer og fiskeomsetning og er han villig til å revurdere samlokaliseringen i Nordland og andre fylke, som konsekvens av de siste dagers oppslag om mulig juks vedrørende fangstrapportering og omsetning av fisk?

Begrunnelse

I forbindelse med de siste tiders bekjennelser om fiskejuks, retter jeg igjen oppmerksomheten mot samlokalisering av ytre etat i Fiskeridirektoratets kontrollverk og det faktum at seksjonsleder for kontrollvirksomheten i ytre etat flytter fra Svolvær til Bodø. Dette er i strid med de ansattes ønsker og vil uten tvil føre til et mindre effektiv kontrollregime. Når man i tillegg vet at det er større og større arbeidsmengde av papir og administrative oppgaver som pålegges kontrollørene er det hevet over tvil at samlokalisering åpner for mindre fysisk kontroll. Mindre kontroll vil gjøre det lettere for aktørene i næringen å omgå forskriftene. I stedet for samlokalisering og nedleggelser burde det tas initiativ til å desentralisere og til å utplassere flere kontrollører. Dette vil kunne føre til en effektiv kontroll, som er nødvendig for å skape respekt for lovverket og vedtak.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Rettledningstjenesten for fiskerinæringen og Kontrollverket ble 1. november 1998 slått sammen til en ytre etat for fiskeriforvaltningen. Ved sammenslåingen ble ytre etat delt opp i ni regioner. Hvert regionkontor består av to seksjoner, seksjon for næringsutvikling og planlegging og seksjon for tilsyn og kontroll.

Foruten ressursbesparelser med felles lokaler og administrasjon, herunder rimeligere EDB-løsninger, vil ytre etat ved å opprette større enheter med flere ansatte få samlet en bredere kompetanse på ett sted. Dette vil gi et bedre og mer stabilt miljø for ressurskontroll og et bedre tjenestetilbud til brukerne. Moderne kommunikasjons- og saksbehandlingsmuligheter har videre gjort geografisk nærhet mindre viktig når man skal vurdere lokalisering av et tjenestetilbud som ytre etat for fiskeriforvaltningen.

På denne bakgrunn har fiskeriforvaltningen arbeidet for å samlokalisere de ulike funksjoner for ytre etat i regionkontorer. Dette vil gi færre, men større enheter.

Et viktig formål med sammenslåingen var på den ene siden å utnytte tilgjengelige ressurser på en bedre måte og på den andre siden å kanalisere effektivitetsgevinsten fra sammenslåingen til prioriterte oppgaver - herunder ressurskontroll.

I den siste tids debatt om ulovligheter innenfor fiskerinæringen har det fremkommet til dels meget alvorlige påstander om kvotejuks. Mulighetene for å omgå regelverket og kontrollinstansenes relativt lave aktivitetsnivå har vært en del av det bildet som har vært tegnet. Dette er påstander jeg som fiskeriminister tar svært alvorlig.

Som kjent har jeg på denne bakgrunn varslet en rekke tiltak for å få bukt med kvotejukset. Dette er en høyt prioritert oppgave for meg. Tiltakene er blant annet et uttrykk for en erkjennelse av at kontrollen med ressursuttaket generelt kan forsterkes. Tiltakene har forskjellig karakter, men har som felles formål å bidra til et preventivt kontrollregime.

Antall landinger i Norge er om lag 400 000 pr. år, mens antall kontroller siste år kun var ca. 3 600, tilsvarende en kontrollfrekvens på under 1 %. Kostnaden for Fiskeridirektoratets aktivitet på ressurskontroll er for 1999 estimert til 56,2 millioner kroner. Dette utgjør 60 årsverk, hvorav 30 årsverk innebærer aktiv kontroll på kai. Dette er sannsynligvis ikke et kontrollnivå som virker avskrekkende på potensielle lovbrytere. En vesentlig del av tiltakspakken er derfor konsentrert om økning av kontrollinnsatsen. Dette vil vi oppnå gjennom følgende tiltak:

· Fiskerimyndighetenes kontroll styrkes gjennom prioritering av eksisterende midler innenfor ressurskontrollområdet mot avdekkede nøkkelområder.

· Omdisponering av personell innenfor Fiskeridirektoratets ytre etat.

· Tilføre friske midler til ressurskontrollen.

· Salgslagene må øke sin egeninnsats innenfor kvotekontrollen.

Hvilke kontrolltiltak som nærmere skal styrkes må avgjøres ut fra en vurdering av hva som vil gi størst effekt.

Sammen med skjerpende tiltak på det strafferettslige og administrative nivå, vil vi oppnå en styrking av Fiskeridirektoratets kontrollmuligheter og en styrking av den preventive effekt av den kontroll som utøves.

Når det dermed gjelder spørsmålet om samlokaliseringen innebærer en svekkelse av kontrollen med fangstlevering og omsetning av fisk, følger det av det ovenstående at Fiskeridepartementet har hatt som siktemål å kunne stå bedre rustet også i forhold til det ressurskontrollansvaret som tilligger Fiskeridirektoratet. Denne vurderingen står fast. Jeg har videre tro på at de tiltak Fiskeridepartementet nå ønsker å iverksette for å komme ulovlighetene innenfor fiskerinæringen til livs vil styrkes ytterligere av en samlokalisert ytre etat for Fiskeridirektoratet.