Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:124 (2000-2001)
Innlevert: 11.12.2000
Sendt: 12.12.2000
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 21.12.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Hvordan vil Regjeringen balansere sine synspunkter på landbruksområdet mot våre forhandlingsinteresser når det gjelder eksport av industrivarer og fisk i en ny forhandlingsrunde i WTO?

Begrunnelse

Norge arbeider for en ny bred forhandlingsrunde i WTO etter at man i Seattle i slutten av 1999 ikke lyktes med å bli enige om et mandat. Tollnedtrapping som følge av en ny WTO-avtale vil være av stor interesse for norske eksportbedrifter i markeder utenfor Europa og for enkelte sektorer også i Europa. Dette gjelder ikke minst fisk og fiskeprodukter. Det må være et helt sentralt mål for Norge å arbeide for å få redusert tollbarrierene for vår nest viktigste eksportnæring.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Som et lite land med åpen økonomi er Norge avhengig av et sterkt og bindende regelverk som gir forutsigbarhet i internasjonal handel. I likhet med de fleste andre WTO-medlemmer har Norge en kombinasjon av offensive og defensive interesser.

Vi har omfattende offensive interesser knyttet til mange forhandlingsområder i WTO. Dette gjelder blant annet en rekke tjenestesektorer - som skipsfart, energi-, offshore- tele- og IT-tjenester. I tillegg er markedsadgang for industrivarer - herunder fisk og fiskeprodukter - viktig for Norge. Innen landbrukssektoren har vi klare defensive interesser knyttet til ivaretakelsen av ikke-handelsmessige forhold, og behovet for å opprettholde handlingsrom med hensyn til utformingen av en nasjonal landbrukspolitikk.

I forberedelsene til WTOs ministerkonferanse i Seattle i desember 1999 ble det fra norsk side arbeidet aktivt for å sikre at markedsadgangs-forhandlinger for industriprodukter - herunder fisk og fiskeprodukter - skulle bli en viktig del av en ny forhandlingsrunde. I Seattle ble det imidlertid ikke oppnådd enighet om et mandat for en ny runde.

Under Uruguay-runden som ble avsluttet i 1994, ble det besluttet at det ved begynnelsen av inneværende år skulle innledes forhandlinger om landbruk, tjenester og enkelte aspekter ved TRIPS-avtalen (om immaterielle rettigheter). Disse forhandlingene er startet opp og er inne i en forslagsfase. I løpet av mars neste år vil det i WTO bli foretatt en statusgjennomgang innenfor både landbruks- og tjenesteforhandlingene.

Regjeringen arbeider aktivt for at det så snart som mulig skal kunne tas en beslutning om en ny bred forhandlingsrunde i WTO. For å ivareta næringslivets behov for forutsigbare og likeverdige rammebetingelser er det viktig at markedsadgang for industrivarer - herunder fisk og fiskeprodukter - samt andre sider ved WTO-regelverket som antidumping, inngår i en ny forhandlingsrunde.

Det er Regjeringens oppgave å ivareta Norges samlede interesser i WTO-forhandlingene. Forslag og innspill som skal gjøres på enkeltområder i forhandlingene, må avveies løpende i forhold til Norges samlede interesser.

Utfordringen nå er få til en beslutning i løpet av neste år om en ny bredere forhandlingsrunde. Så snart disse forhandlingene er igang, vil Regjeringen arbeide aktivt på de ulike forhandlingsområder for å ivareta Norges brede offensive interesser blant annet når det gjelder eksporten av industrivarer - herunder fisk og fiskeprodukter.