Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:126 (2000-2001)
Innlevert: 12.12.2000
Sendt: 13.12.2000
Besvart: 19.12.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): En far og ei mor + dattera ref. FK 99001281/99001274 bodde på asylmottaket på Bjørnebekk i Ås det meste av tiden fra de søkte om asyl i Norge i juni 1999 og fram til avslaget 27. sept. i år med utreisefrist 18. okt. 19. okt. forsøkte moren å begå selvmord, med påfølgende innleggelse på Blakstad hvor hun hadde gått i behandling og periodisk innleggelse for suicidalitet og psykose.
Vil statsråden med bakgrunn i erklæringer fra Folloklinikken, Blakstad sykehus og prost Lein be UDI vurdere søknaden på humanitært grunnlag?

Begrunnelse

Ref. i denne saken er FK 99001281/99001274. Utover de interne dokumenter som måtte forefinnes i saken, vil jeg henvise til innsendte dokumenter av betydning for vurdering av søknaden, bl.a. til Justis- og politidep. v/F. Schjerven fra fem ektepar v/Trygve Gjedrem datert 10. okt. 2000, legeerklæring fra Folloklinikken v/ Astri C. Heyning og Tore Ask datert 03.10.2000 og uttalelse fra Blakstad sykehus v/Didrik Heggdal og Asbjørn Korsvoll datert 20.06.00.

Det bør være minst to hovedgrunner for å vurdere søknaden på nytt og da på humanitært grunnlag:

1. Moren har alvorlige psykiske lidelser som førte til selvmordsforsøk. Da UDI avslo søknaden hadde UDI ikke legerklæringene fra Blakstad sykehus og Folloklinikken der hun var pasient.
2. UDI må ta til følge at personer fra muslimske familier som blir kristne, blir utstøtt og risikerer å bli torturert, endog med døden til følge.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil understreke at enhver søknad om asyl blir undergitt grundig individuell vurdering. Søknadene tilhørende det aktuelle pakistanske ekteparet ble endelig avslått ved Justisdepartmentets vedtak av 27.09.2000. Alle de fremlagte dokumentene som forelå på dette tidspunktet, ble vurdert av departementet i tilknytning til klagebehandlingen.

Jeg kan opplyse at departementet mottok begjæring om omgjøring fra ekteparets advokat 06.10.2000. I brev av 17.11.2000 opplyser advokaten at medisinsk oppdatering forventes for begge ektefellene innen kort tid. Slik dokumentasjon var ikke mottatt pr. 13.12.2000. Jeg vil videre opplyse at begjæringer om omgjøring behandles av klageorganet som har fattet endelig vedtak i saken. I denne saken vil behandlingen av begjæringen om omgjøring først skje når bebudet dokumentasjon foreligger. Da Utlendingsnemnda blir etablert pr. 01.01.2001, vil saken derfor bli overført til Utlendingsnemnda for behandling av begjæringen om omgjøring.

Stortinget vedtok våren 1999 at det skulle opprettes en uavhengig nemnd som skal behandle alle klagene over vedtak etter utlendingsloven. Noe av bakgrunnen for at Utlendingsnemnda blir opprettet er at asylsøkerne skal gis et bedre rettsvern enn tidligere. Nemnda avgjør klagesakene som et uavhengig organ. Nemnda kan ikke instrueres av departementet om lovtolking, skjønnsutøvelse, eller avgjørelse av enkeltsaker, unntatt i helt spesielle tilfeller. Den politiske styringen med nemndas vedtak vil således hovedsakelig skje gjennom lov og forskrift.