Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:133 (2000-2001)
Innlevert: 13.12.2000
Sendt: 15.12.2000
Besvart: 22.12.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Dagsavisen melder 05.12.00 at en kvinne fra Rwanda ikke får oppholdstillatelse i Norge for å jobbe som sykepleier på Ullevål sykehus, samt å etterutdanne seg som anestesisykepleier.
Hva vil statsråden gjøre for at hun skal få behandlet sin nye søknad om arbeidstillatelse innen rimelig tid, og mer generelt for at det skal bli lettere for norske bedrifter å hente inn kvalifisert arbeidskraft fra ikke-EØS-land, og at slike søknader blir behandlet innen rimelig tid?

Vedlegg til spørsmål:

Avisartikkel i Dagsavisen 5. desember 2000.
Internett-adresse: http://www.dagsavisen.no/innenriks/2000/12/531418.shtml?string=murangira

Begrunnelse

Søknader fra Ullevål sykehus om oppholdstillatelse i 1998 og 1999 ble avslått, med begrunnelse at etterutdanningen ikke var godkjent, og at hun kanskje ikke vil dra tilbake.
Det er stor sykepleiermangel i Norge, og hun er ferdigutdannet hjelpepleier, sykepleier og diakon, og snakker norsk flytende etter å ha oppholdt seg i Norge fra 1982 til 1993. Hun arbeider nå på et sykehus drevet av Norsk Folkehjelp i Rwanda, der hennes etterutdanning innenfor anestesi vil være svært nyttig.
Det synes åpenbart at vi står overfor en situasjon der både Ullevål sykehus, helsevesenet i Rwanda (f.eks. Norsk Folkehjelp) og hun selv vil tjene på at hun får mulighet til å arbeide og etterutdanne seg i Norge.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Departementet avslo den 5.12.2000 den omtalte kvinnens søknad om oppholdstillatelse i studieøyemed. Begrunnelsen var i hovedsak at hennes ønske om videreutdanning som sykepleier ikke fylte vilkårene for oppholdstillatelse. Søknaden om arbeidstillatelse som sykepleier er oversendt Utlendingsdirektoratet for behandling i første instans. Ettersom saken har pågått en tid, har departementet bedt direktoratet om å prioritere saken.

Utlendingsdirektoratet prioriterer søknader om arbeidstillatelse av hensyn til næringslivet. Direktoratet har imidlertid vært igjennom en omorganisering der det bl.a. har overtatt ansvaret for gjennomføringen av asylintervjuet. Dette har vært en stor oppgave som sammen med stor arbeidsmengde har ført til et enormt arbeidspress. Etter som direktoratet er pålagt å gi behandling av asylsøknader første prioritet, har dette dessverre gått utover saksbehandlingstiden i de øvrige sakstypene. Direktoratet vurderer løpende om det kan forbedre rutinene. Raskere saksbehandling er en målsetning.

Jeg har også, som følge av det stramme arbeidsmarkedet, og de konsekvenser dette har for blant arbeidsgivere og lokalmiljø, besluttet å få reglene om arbeidsinnvandring gjennomgått. En hurtigarbeidende tverrdepartemental arbeidsgruppe vil vurdere behovet for forenklinger og oppmykninger. Dersom det blir aktuelt å gjennomføre tiltak som innebærer endring av prinsippene for innvandringspolitikken og av bestemmelser i utlendingsloven, vil saken bli lagt fram for Stortinget på vanlig måte.