Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:136 (2000-2001)
Innlevert: 15.12.2000
Sendt: 18.12.2000
Besvart: 22.12.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): I Innst. S. nr. 98 (2000-2001) om ny saldering av statsbudsjettet 2000, går et flertall imot Regjeringens forslag om å trekke inn 34,3 mill. kr. på kap. 1021 post 45. Bakgrunnen er at flertallet vil sikre framdriften i byggingen av nytt havforskingsfartøy ved at kontrakt inngås før inneværende anbudsrunde utløper 1. januar 2001.
Forutsatt at Stortingets vedtak blir i tråd med innstillingen, kan fiskeriministeren garantere at det blir gitt fullmakt til kontraktsinngåelse før 1. januar 2001?

Begrunnelse

På statsbudsjettet for inneværende år ble det bevilget 38 mill. kr. som første byggebevilgning til nytt havforskingsfartøy G.O. Sars og gitt klarsignal til å starte arbeidet med å innhente anbud for fartøyet. Etter at denne anbudsrunden er gjennomført, viser det seg at kostnadsrammen blir 400 mill. kr. I nysalderingen av budsjettet for inneværende år blir de avsatte midlene til første byggebevilgning foreslått trukket inn, noe et flertall på Stortinget innstiller på å avvise.
Det er bred enighet om nødvendigheten av et nytt forskingsfartøy. Et moderne havforskingsfartøy vil spille en helt sentral rolle for å bygge opp kunnskap om våre marine ressurser. Behovet for dette har blitt ytterligere aktualisert denne høsten, hvor ressursforvaltningen av fiskeribestandene har stått i fokus. Det nye fartøyet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Havforskingsinstituttet, og er forutsatt å ersatte både gamle G.O. Sars og UiBs fartøy "Håkon Mosby".
Dersom ikke kontrakt på nytt fartøy inngås før 1. januar 2001, vil det kunne medføre flere års forsinkelser av prosjektet. En slik utsettelse gjør det nødvendig med en ny omfattende anbudsrunde, med de kostnader det fører med seg. Situasjonen i verftsmarkedet tilsier ikke at nye anbud vil medføre noen økonomisk gevinst for staten, snarere tvert imot. En utsettelse vil også medføre ekstrautgifter til opprusting av 30 år gamle F/F G.O.Sars, og medføre at prosjektet ikke kommer inn under verftsstøtteordningen, som er forutsatt fjernet fra nyttår.
I Budsjett-innst. S. nr. 12 (2000-2001) fra kirke-, utdannings- og forskingskomiteen peker en enstemmig komité på disse forholdene, og konkluderer med følgende: "Komiteen mener det er av avgjørende viktighet for fiskeriforskningen at bygging av G.O. Sars ikke blir utsatt." I Innst. S. nr. 98 (2000-2001) om ny saldering av statsbudsjettet 2000, sier komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, følgende: "Flertallet viser til at vedståelsen i den inneværende anbudsrunden utløper 1. januar 2001, og at en inndraging av midlene på kap. 1021 post 45 vil avskjære muligheten for å inngå kontrakt i inneværende anbudsrunde. Flertallet vil også understreke at marin sektor er et hovedsatsingsområde innen forskingen, og at et moderne havforskingsfartøy vil spille en helt sentral rolle for å bygge opp kunnskap om våre marine ressurser. Flertallet går derfor imot forslaget om å trekke inn 34,3 mill. kroner fra post 45."

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Regjeringen har vedtatt at det innen 1. januar 2001 skal inngås kontrakt om bygging av nytt havforsknings-fartøy. Det legges til grunn en total kostnadsramme på 400 mill. kroner. I tillegg kommer verftsstøtte. Stortinget orienteres om finansierings- og tidsplan i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2001.