Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til helseministeren

Dokument nr. 15:137 (2000-2001)
Innlevert: 15.12.2000
Sendt: 18.12.2000
Besvart: 22.12.2000 av helseminister Tore Tønne

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Vedrørende diskusjonen om nytt sentralsykehus i Vestfold foreligger det beregninger, bl.a. fra prosjektets egne konsulenter, som viser at bygging av nytt sykehus fremfor ombygging av eksisterende vil gi om lag tilsvarende investeringskostnader og lavere årlige driftskostnader. Samtidig kan store miljøulemper for pasienter og ansatte unngås, spesielt støyplager fra byggearbeider over 10 år.
Vil helseministeren kommentere disse opplysningene og eventuelt ta initiativ til en ny vurdering?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Hovedutbyggingen av Sentralsykehuset i Vestfold, Tønsberg har pågått siden 1990 og det er så langt gjennomført 5 byggetrinn med en kostnad på vel 900 mill. kr. Sosial- og helsedepartementet godkjente ved brev av 01.08.00 det 6. byggetrinn ved sentralsykehuset som omfatter behandlingsbygg II og sengefløy A.

Departementets godkjenning av sykehusbygging skjedde med hjemmel i Sykehuslovens § 3. Søknaden om godkjenning av byggetrinn 6 har vært forelagt Statens helsetilsyn/fylkeslegen i Vestfold, Kommunal- og regionaldepartementet og Sintef Unimed til vurdering og uttalelse. Godkjenningen har vært bygget på vurderinger av omfang og areal, funksjoner, behov og planlagt aktivitet, personell- og andre driftskonsekvenser, investeringskostnader og forankring i helseregionen.

Når det gjelder vurdering av lønnsomhet og eventuelle miljøulemper ved nybygg versus ombygging av eksisterende lokaler, har departementet lagt fylkeskommunen/byggherrens vurderinger av de ulike alternativene til grunn for godkjenningen. Det er fylkeskommunen/byggherrens ansvar å sørge for at utbyggingen skjer i henhold til plan- og bygningsloven og andre krav til bygg. Det har ikke vært aktuelt å overprøve fylkeskommunens beslutning på dette området.