Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:139 (2000-2001)
Innlevert: 18.12.2000
Sendt: 18.12.2000
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 04.01.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): FNs Generalforsamling har vedtatt at 2001 er FNs år for frivillighet. FNs mål for året er: "FN-systemet, nasjonale regjeringer, frivillige organisasjoner og nærmiljøorganisasjoner skal samarbeide om å styrke anerkjennelsen og tilgjengeligheten av frivilligheten. Videre skal året styrke nettverket mellom disse aktørene og synliggjøre frivilligheten".
Hva gjør Regjeringen for at organisasjonene og FRISAM skal kunne synliggjøre frivilligheten der det meste av den foregår, i lokalsamfunnet?

Begrunnelse

En fersk rapport fra LOS-senteret/Maktutredningen ("Frivillig innsats", Lorentzen, Wollebæk og Selle) viser at frivillighetstradisjonen i Norge kanskje er Europas sterkeste. Det finnes mange tusen nasjonale frivillige organisasjoner, og enda flere lokale og regionale organisasjoner. Over halvparten av befolkningen er aktive medlemmer i frivillige organisasjoner, eller i barnehager, frivillighetssentraler osv. Innsatsen deres tilsvarer 126 000 årsverk, og verdien av dette er beregnet til 31 milliarder kroner. De frivillige og de frivillige organisasjonenes innsats gir liv i lokalsamfunnet og folkelig oppslutning om de løsningene vi velger i samfunnet. Frivillighetens år er en god anledning for å øke bevisstheten om dette og synliggjøre denne kraften i samfunnet.
Jeg er kjent med at regjeringen planlegger en nasjonal konferanse i slutten av januar for å åpne frivillighetsåret. Så langt jeg har kjennskap til, vil regjeringen på konferansen sparke ballen videre til det frivillige organisasjonsliv og FRISAM - frivillighetens samarbeidsorgan. Da er det nødvendig at regjeringen har tanker om hvordan det kan legges til rette for dette arbeidet.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Jeg viser til brev fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum 15. desember 2000, som stiller spørsmål om hva Regjeringen gjør for at organisasjonene og FRISAM skal kunne synliggjøre frivilligheten der det meste av den foregår i lokalsamfunnet, og hvordan regjeringen vil legge til rette for markeringen av den lokale aktiviteten.

Regjeringens konferanse i regi av AAD i slutten av januar skal markere starten på frivillighetsåret. Med denne konferansen ønsker en å markere regjeringens anerkjennelse av det viktige arbeidet som organiserte og uorganiserte frivillige gjør, og bidra til å skape oppmerksomhet om FRISAMs og organisasjonenes egne aktiviteter i frivillighetsåret.

FRISAM har påtatt seg arbeidet med å koordinere og stimulere til lokal aktivitet for å markere det internasjonale frivillighetsåret, samt ta ansvar for enkelte arrangementer sentralt, bl.a. gjennom en større avslutning på frivillighetens dag den 5. desember. Hovedvekten vil imidlertid foregå lokalt, særlig ved lokale aktiviteter rundt frivillighets-sentralene gjennom såmidler.

På SHDs budsjett er det til sammen satt av 2 mill. kroner for å gjennomføre FN-året. I tillegg kommer andre departementsutgifter i forbindelse med åpningskonferansen m.v.

Som resultat av det internasjonale eldreåret i 1999 har FRISAM, Statens eldreråd og Norsk Folkehjelp gått sammen om å utvikle frivillighetssentraler i Russland i samarbeid med russiske myndigheter og frivillige. SHD gir tilskudd over tre år. Dette arbeidet vil det også bli satt søkelys på i 2001.

For øvrig vil jeg sammen med flere av de andre statsrådene, i særdeleshet sammen med arbeids- og administrasjonsministeren, følge aktivitetene gjennom året og regner med å delta på flere arrangementer.