Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:141 (2000-2001)
Innlevert: 18.12.2000
Sendt: 19.12.2000
Besvart: 22.12.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): KappAbel er en nettbasert matematikkonkurranse for niendeklassinger, som ble igangsatt av ildsjeler i Aust-Agder i 1998 for å stimulere matematikk-interessen blant ungdom. Forrige skoleår var konkurransen for første gang landsdekkende, og landsfinalen ble støttet med 250 000 kroner av Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet.
Stiller statsråden seg positiv til at departementet kan bidra økonomisk i et spleiselag for å videreføre KappAbel som et treårig prosjekt fram til 2002?

Begrunnelse

Manglende interesse for og rekruttering til realfagene er et voksende problem. Særlig alvorlig er det at mange elever i videregående skole velger bort matematikk og tilhørende realfag, noe som igjen vanskeliggjør rekrutteringen til mange studier hvor realfagskunnskaper står sentralt. Paradoksalt nok er det altså slik at jo mer vitenskap og teknologi gjennomsyrer samfunnet, jo mer fjernt kommer mange unge fra denne type kunnskap gjennom skoleverket.
KappAbel ble i 1998 igangsatt i Aust-Agder som et forsøk på å snu denne trenden, og vise at matematikk kan være fengende, spennende og interessant dersom faget blir presentert på pedagogisk nye måter. Responsen var stor, og i skoleåret 1999/2000 ble KappAbel landsomfattende ved hjelp av samarbeid med matematisk institutt ved NTNU i Trondheim.
KUF v/ statsråd Jon Lilletun innvilget i denne forbindelse en søknad fra KappAbel om midler til gjennomføring av landsfinalen med 19 fylkeslag, og bidrog med 250 000 kroner.
Som start på årets KappAbel-konkurranse ble det fra KUF også sendt et anbefalingsbrev der det bes om at konkurransen videreføres, og departementet ba om at det ble sendt en ny søknad for videre satsing på KappAbel og Abel-jubileet 2002. Etter at denne søknaden ble sendt, ga KUF tilbakemelding om at man først ville ta stilling til dette etter at det nye Læringssenteret ble opprettet 1. september. I midten av oktober 2000 opplyste KUF skriftlig at saken er overført fra KUF til Læringssenteret. Noe skriftlig svar fra Læringssenteret har pr. dags dato ikke kommet.
Årets konkurranse er allerede i gang, og over 1250 skoler er invitert til å delta. Statsråd Trond Giske har selv undertegnet et anbefalelsesbrev for konkurransen, sammen med bl.a. rektor ved NTNU. Prosjektet har også egen nettside, www.kappabel.com, med opppgaver, ukentlige matematikkonkurranser og matematikklinker.
KappAbel-prosjektet er et prisverdig og viktig initiativ for å øke matetmatikkinteressen blant ungdom. Fra politisk hold blir betydningen av bedre rekruttering til realfagene ofte trukket fram, særlig tatt i betraktning av målet om å løfte Norge som forskingsnasjon betraktelig i de nærmeste årene. Det vil være et meget målrettet virkemiddel dersom departementet følger opp den positive responsen prosjektet fikk forrige skoleår, og deltar i et spleiselag med NTNU, Aust-Agder fylkeskommune og lokalt og regionalt næringsliv om å videreføre KappAbel som et landsdekkende prosjekt fram mot Nils Henrik Abel-jubileet i 2002.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til spørsmål fra representanten Odd Einar Dørum om hvorvidt jeg stiller meg positiv til videreføring av matematikkonkurransen Kapp-Abel. Til dette kan jeg kort svare at jeg stiller meg positiv til å bidra økonomisk til videreføring av dette prosjektet fordi jeg ser dette som et meget positivt tiltak i arbeidet med å bedre rekrutteringen til realfag. Jeg vil be Læringssenteret følge opp denne saken.