Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:142 (2000-2001)
Innlevert: 19.12.2000
Sendt: 19.12.2000
Besvart: 04.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Ifølge oppslag i media har Forsvarsdepartementet unntatt fra offentligheten hele høringsdokumentet knyttet til omorganisering av Forsvaret. De ansatte i Forsvaret oppfatter dessuten at de ikke skal ytre seg offentlig om dette saksforholdet.
Vil statsråden sørge for at høringsdokumentet og høringsprosessen så langt mulig blir offentlig, samt at de ansatte forsikres om at de kan ytre seg offentlig om omorganiseringen av Forsvaret?

Begrunnelse

Omorganisering av Forsvaret berører mange ansatte og mange lokalsamfunn. Saksforholdet er dessuten viktig forsvarspolitisk og allmennpolitisk. Forsvarsministeren skal tidligere ha forsikret om at han ville tilstrebe en "åpen og inkluderende prosess". Dette burde være en selvfølge. Like fullt er høringsdokumentet unntatt offentlighet og ansatte opplever å ha fått munnkurv. Det er vanskelig å se andre hensyn for begrunnelse av unntak enn forhold som kan skade rikets sikkerhet eller landets forsvar. Bare mindre deler av de ulike dokument vil trolig kunne dekkes av slike grunner.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: På generelt grunnlag vil jeg vise til at Forsvaret står overfor betydelige ressurs- og strukturmessige utfordringer. Både innstillingen fra Forsvarspolitisk utvalg, NOU 2000:20 - Et nytt Forsvar, og Forsvarsstudien 2000 beskriver et omfattende behov for restrukturering i hele Forsvaret.

Forsvarsdepartementet har utredet konsekvensene av de foreliggende forslag. Disse utredningene er en del av arbeidet med den nye langtidsproposisjonen for Forsvaret. De ansatte får disse konsekvensutredningene til informasjon og drøfting lokalt i tråd med hovedavtalene i Forsvaret. Sentral behandling med de ansattes hovedsammenslutninger (drøfting) gjennomføres også. Resultatene av møtene inngår i grunnlagsmaterialet til langtidsproposisjonen, og gjennomføres i den perioden proposisjonen utarbeides i Forsvarsdepartementet.

Resultatene av dette interne arbeidet i departementet vil foreligge tidlig i 2001 og bli presentert som konkrete forslag i langtidsproposisjonen. Grunnlaget for departementets vurderinger og konklusjoner vil bli bearbeidet fram mot ferdigstillelse av proposisjonen. Inkludert i dette er blant annet ekstern støtte til kvalitetssikring av modell og metode for økonomiske beregninger. I tillegg vil det bli gjennomført en vurdering av distriktspolitiske konsekvenser.

I lys av de prinsipielle og omfattende beslutninger som skal fattes i forbindelse med framleggelsen av langtidsproposisjonen, er departementets ledelse opptatt av også å få innsikt i mulige lokale konsekvenser som følger av nødvendige endringer i Forsvarets virksomhet. Som et ledd i dette har jeg og den øvrige politiske ledelse i departementet høsten 2000 gjennomført et omfattende reiseprogram til de regioner som kan bli sterkest berørt av omstillingen. I tillegg har vi gjennomført en rekke møter i departementet hvor ulike aktører/delegasjoner har lagt fram sine synspunkter.

Jeg har forståelse for ønsket om innsyn i de ulike resultater og konklusjoner fra departementets interne arbeid. Fram til ferdigstillelse av proposisjonen vil imidlertid dette materialet, som er under kontinuerlig bearbeiding og kvalitetssikring, være unntatt offentlighet. Dette er en videreføring av Forsvarsdepartementets tidligere praksis med at interne dokumenter, med tilknytning til utarbeidelsen av stortingsproposisjoner eller meldinger, unntas offentlighet. Det legges imidlertid opp til å gi innsyn i relevante deler av grunnlagsmaterialet, spesielt forhold knyttet til økonomiske beregninger, når regjeringen har fremmet sine forslag til Stortinget.

Ansatte i Forsvaret skal ikke fremme synspunkter på forhold som er unntatt offentlighet eller begrenset av sikkerhetshensyn. Forsvarsdepartementets arbeid med langtidsproposisjonen for Forsvaret bygger, som nevnt, på Forsvarspolitisk utvalg NOU 2000:20 Et nytt Forsvar, Forsvarsstudie 2000 og Forsvarssjefens anbefaling om ny nasjonal kommandostruktur. De tre utredninger er offentlig tilgjengelig og bør være et tilstrekkelig grunnlag for de ansatte i Forsvaret til å kunne delta i den offentlige debatt om forsvarspolitikk generelt.