Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:146 (2000-2001)
Innlevert: 02.01.2001
Sendt: 03.01.2001
Besvart: 09.01.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Stadige rapporter om økte dødsfall og skader under dyretransport krever nye tiltak. Ved nedlegging av slakterier kan transportlengden øke. Reglene rundt slik transport har klare begrensninger på hvor lang tid transporten kan vare. Ikke alle transporter overholder fristen.
Hvordan vil Regjeringa sørge for at regelverket blir overholdt og kan Regjeringa gripe inn ved sentralisering av slakterivirksomhet som vil medføre for lange transporter?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det vises til Deres brev av 2/1-2001 vedrørende dyretransporter. I brevet stilles det spørsmål om hva Regjeringen kan gjøre for å sørge for at transportbestemmelsene blir overholdt og om Regjeringen kan gripe inn ved sentralisering av slakterivirksomhet.

Når det gjelder transportbestemmelsene, skal disse som alt annet regelverk overholdes. Brudd på bestemmelsene er straffbart. Det er dyretransportør som er ansvarlig for at transporten foregår i overensstemmelse med regelverket.

Det er Statens dyrehelsetilsyn ved distriktsveterinæren som fører tilsyn med at transportbestemmelsene blir overholdt, men også tilsynsveterinær på slakterier fører tilsyn og har plikt til å sende melding til dyrevernnemnda ved mulige brudd på dyrevernbestemmelser som har skjedd før dyret ankommer slakteriet, dette gjelder også i forbindelse med transporttid. Dyrevernnemnda har dessuten en selvstendig tilsynsmyndighet og kan foreta kontroll ut fra egen vurdering. Så langt jeg har kjennskap til, er det ikke registrert eller rapportert om at bestemmelsene om transporttid i økende grad blir overtrådt. Tilsynsfrekvensen med transport av dyr vil imidlertid fra Statens dyrehelsetilsyn bli intensivert og systematisert i 2001.

Når det gjelder sentralisering av slakterivirksomhet, er det lite Regjeringen kan gjøre for å gripe inn overfor dette. Jeg vil imidlertid fremheve at regelverket skal overholdes uansett slakteristruktur. Det er ikke aktuelt å gi generell dispensasjon fra regelverket for lengre transporter, basert på en endring av strukturen i slakterinæringen. Dette ble fra departementets side også presisert overfor næringen da det nye regelverket ble fastsatt.