Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:147 (2000-2001)
Innlevert: 02.01.2001
Sendt: 03.01.2001
Besvart: 09.01.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Antall dyr som skades eller dør under transport er nå så stort at det åpenbart er behov for bedre regler. Særlig er fjørfe utsatt. En grunn kan være at tidsbegrensningen for transport av fjørfe er mye lenger enn for andre husdyr, henholdsvis 12 og 8 timer.
Finnes det dyrevernmessige grunner til denne forskjellsbehandlingen av fjørfe og andre husdyr ved transport, og vil Regjeringen skjerpe bestemmelsene for fjørfe?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det vises til Deres brev av 2/1-2001 vedrørende transporttid for slaktedyr av fjørfe og andre husdyr, hvor De stiller spørsmål om det er dyrevernmessige grunner til forskjellen i transporttid og om Regjeringen vil skjerpe bestemmelsene for fjørfe.

Transportforskriften bygger bl.a. på EUs transportdirektiv som er en del av EØS-avtalen. Transportdirektivet, som ikke er et minimumsdirektiv, åpner likevel opp for at det enkelte medlemsland kan fastsette bestemmelser om kortere innenlands transporttid for slaktedyr enn det direktivet selv fastsetter.

Norge har for alle slaktedyr, unntatt fjørfe, vedtatt slike kortere transporttider. For fjørfe valgte departementet å følge direktivets bestemmelser. Bakgrunnen for dette er de kommentarer som departementet mottok fra en rekke høringsinstanser i høringsrunden da den nye forskriften skulle vedtas. Strukturen i fjørfeslakterinæringen på det tidspunkt de nye reglene skulle innføres, tilsa at man ikke kunne innføre kortere transporttider for fjørfe, uten å påføre næringen store problemer.

Transport av fjørfe til slakt har vist en økning i tapstall. Tapstallene er basert på et sammensatt problem, hvor transportid bare er en del av dette bildet. Noen av problemene med dødsfall under transport, har sammenheng med overgang fra transport i kasser til containertransport, uttak fra bur, bæring til container og plassering i container. Det arbeides med å få løst disse problemene.

Avslutningsvis vil jeg peke på at jeg har satt i gang et arbeid med sikte på en bred gjennomgang av forhold mellom ulike former for dyrehold og dyrenes velferd, hvor transport av dyr også vil bli gjenstand for en gjennomgang. Resultatet av gjennomgangen vil bli presentert for Stortinget i form av en stortingsmelding i løpet av 2002. Før denne gjennomgangen er foretatt, har ikke Regjeringen planer om å vurdere endrede transporttider for fjørfe.