Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:156 (2000-2001)
Innlevert: 08.01.2001
Sendt: 09.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Togavgangene fra Kongsvinger til Oslo har blitt redusert fra 16 til 8 avganger fra 7.1.01. Begrunnelsen for reduksjonen er mangel på togpersonell.
Hva har NSB tenkt å gjøre for å få mer personell og et bedre togtilbud for folk fra Kongsvinger-området?

Begrunnelse

Da persontrafikken ble omgjort til nærtrafikk på Kongsvingerbanen, lovet NSB et betydelig bedre rutetilbud for å veie opp den manglende komforten. Det rutetilbudet som tilbys i dag er ikke lagt til rette for brukerne.
Med togavgang fra ca. 05.00 til 06.24, og så et opphold til 10.54 og 11.15, så igjen et opphold fram til 18.57 og 19.31, vitner dette ikke om at brukerne er hørt eller tatt hensyn til. Det kan også nevnes at busstilbudet er utvidet, men problemet er at bussen tar ca. 30 minutter lengre tid til Oslo.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: For å bedre lokførersituasjonen har NSB satt i verk en rekke tiltak, herunder rekruttering av lokførere fra Sverige og Danmark, økt rekruttering til NSBs lokførerutdanning, og intern effektivisering. Lokførersituasjonen i Sverige og Danmark er imidlertid i stor grad tilsvarende situasjonen i Norge, slik at rekruttering av lokførere fra disse landene gir et heller marginalt bidrag til å lette lokførersituasjonen i Norge. NSB står også foran en større innføring av nytt lokaltogmateriell (36 nye vognsett) i løpet av de neste 1-2 år. Dette krever at tilgjengelige og nye lokførere også må ha nødvendig opplæring (omskolering) for å kunne kjøre de nye lokaltogene. Utdanningstiden for nye lokførere er om lag 2 år. NSB forventer derfor ikke noen vesentlig forbedring i lokførermangelen før om ca. 2 år.

I vurderingen av hvor rutekuttene i forbindelse med lokførermangelen skal tas, har det vært lagt til grunn at færrest mulig reisende skal rammes, og at tilgjengelige lokomotivførere frigjøres og settes inn der togtrafikken er størst. NSB har derfor ikke på kort sikt ledig kapasitet til å gjenoppta trafikken, uten at dette går utover togtilbud med flere reisende. Dette gjelder selv om det skulle være vilje til en økning i bevilgningen til statlig eller fylkeskommunalt kjøp av persontogtjenester på Kongsvingerbanen. NSB mener at en eventuell gjenopptakelse av togtilbudet også vil kreve en bedre samordning av buss- og togtilbudet slik at den Oslo-rettede kollektivtrafikken i større grad kan kanaliseres til toget. Dette har det ikke vært politisk vilje til på lokalt hold til nå.

Det fremtidige togtilbudet på Kongsvingerbanen vil bli vurdert i forbindelse med de forestående forhandlingene mellom Samferdselsdepartementet og NSB om ny rammeavtale om statlig kjøp av persontransport for perioden 2002-2005. Departementet vil i disse forhandlingene bl.a. vurdere togets rolle på Kongsvingerbanen i forhold til det totale regionale transporttilbudet, herunder også togtrafikken til/fra Sverige (Kungspilen og Linx).