Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:158 (2000-2001)
Innlevert: 08.01.2001
Sendt: 09.01.2001
Besvart: 16.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I forbindelse med etableringen av næringshager i regi av SIVA møter en del kommuner krav om at de skal gå inn på eiersiden eller stiller driftsmidler til disposisjon for at det opprettes næringshager. I St.prp. nr. 1 står det i omtalen nevnt lokal medvirkning, det finnes ingen spesifikasjon av at denne skal være offentlig eller kommunal.
Kan statsråden klargjøre hvilke betingelser som stilles for å etablere næringshager og spesielt hvilke krav som stilles om kommunal deltagelse?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Etablering av næringshager skal i hovedsak skje innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Normalt skal ikke større byer eller steder med regionale høyskoler og lignende komme i betraktning. Etablering skal for øvrig ha en forankring i kommunale og/eller fylkeskommunale næringsplaner. SIVA beslutter selv om de vil investere i et næringshageprosjekt.

Næringshageetableringer skjer ikke etter søknad, men ut fra grundige vurderinger og omfattende forarbeid i fellesskap mellom SIVA og lokale aktører, bl.a. kommunen. Formålet er bl.a. å avdekke behov, potensial og finansieringsmuligheter. Det er lagt til grunn at finansiering av både forprosjektfase, etablering, investeringer og drift skal skje med deltakelse av lokale aktører, både offentlige og private, i tillegg til den kapitalen som tilføres gjennom SIVA de fem første årene. I tillegg til å sikre finansiering, er målet med å kreve lokal medfinansiering å bidra til at prosjektet forankres i forpliktende deltakelse og gjennomføringsvilje lokalt, bl.a. hos de aktuelle kommunene.

Når det gjelder de næringshageselskaper som etableres, legges det opp til privat majoritetseierskap. SIVAs andel av aksjekapitalen skal i hovedsak være 33,3 prosent eller mindre. Kommunenes eierandeler vil dermed også kunne variere mellom de ulike prosjektene. Det er dermed ingen entydig fastsatte eierandeler eller beløp som kommunene forutsettes å delta med.

Når det gjelder finansiering av driftsoppgaver i næringshagene, vil det generelt være vanskelig å få inn privat kapital, i hvert fall inntil næringshageselskapet kan oppnå finansiell og kommersiell lønnsomhet. De første fem årene vil det derfor i hovedsak være nødvendig å tilføre offentlige midler til driften. SIVA legger opp til å dekke inntil en tredjedel av de nødvendige driftsmidler; den resterende andelen vil dermed måtte finansieres fra andre offentlige kilder, i praksis som regel kommune og/eller fylkeskommune.

Sterkt lokalt initiativ og engasjement er avgjørende for å lykkes med en næringshageetablering. For å oppnå dette må både offentlige og private aktører lokalt få et eierskap til næringshagen. Etter min mening er medfinansiering et viktig grep for å skape lokalt engasjement og forankring. Jeg tror også at det lokale engasjementet er nødvendig for å sikre levedyktige næringshager når SIVA trekker seg ut etter de fem årene støtten etter forutsetningene skal vare. Etter dette tidspunktet vil det først og fremst være de lokale aktørenes ansvar å videreføre næringshagen.