Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:162 (2000-2001)
Innlevert: 11.01.2001
Sendt: 11.01.2001
Besvart: 16.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Borgarting Lagmannsrett dømte i fjor sommer en ung mann til halvannet års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge. Gjerningsmannen hadde i tiden før saken ble rettskraftig avgjort, vært innblandet i en ny stygg voldssak. Likevel er gjerningspersonen fortsatt på frifot.
Mener justisministeren at dette er i tråd med de vedtak som Stortinget har fattet og de signaler som er gitt?

Begrunnelse

For tre år siden ble Ken Gøran Abrahamsen sparket ned slik at han døde på Stortorvet i Oslo. Gjerningspersonen ble først dømt til seks måneders fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge. Den milde dommen ble anket av påtalemyndigheten. I fjor sommer skjerpet Borgarting Lagmannsrett straffen til halvannet års fengsel. Ifølge avisa Nordlys som omtalte saken den 6. januar i år, ble denne dommen rettskraftig i oktober i fjor. Etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste saken 3. oktober i fjor, ble saken sent til statsadvokaten, som den 23. oktober sendte saken til politiet med fullbyrdelsesordre. Først den 2. desember kom saken til domskontoret. Fengselet fikk først beskjed om innkalling til soning 28. desember. Likevel er ikke mannen innkalt til soning.
Mens man ventet på at saken skulle komme opp for lagmannsretten var tiltalte innblandet i en ny og alvorlig voldssak. Heller ikke denne saken førte til at tiltalte ble fengslet, selv om strafferammen ifølge aktor er inntil seks års fengsel for den siste voldshandlingen.
Til VG sier politiinspektør ved Oslo politidistrikt, Julie Møller Digre at tiltalte burde vært fengslet etter den siste voldsepisoden. Politiinspektør Digre skylder på kommunikasjonssvikt, eventuelt at straffesaksregisteret ikke har vært sjekket godt nok.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Behandling av straffesaker, herunder spørsmålet om fullbyrding av dom i forbrytelsessaker, tilligger påtalemyndigheten under riksadvokatens ledelse. Jeg kan derfor ikke kommentere den konkrete saken som det vises til i spørsmålet.

Regjeringen vil at det skal reageres raskere på kriminelle handlinger. Justisdepartementet har derfor iverksatt et omfattende arbeid for å effektivisere straffsaksarbeidet slik at tiden fra anmeldelse til rettskraftig avgjørelse og fullbyrding blir så kort som mulig. Arbeidet har hittil vist at det er et stort effektiviseringspotensial både innenfor politiet, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen får å oppnå dette. Flere tiltak kan iverksettes samtidig som man ivaretar hensynet til kvaliteten på etterforskingen, forsvarlig saksbehandling og den enkeltes rettssikkerhet. En rekke konkrete lovendringsforslag nå er ute på høring som oppfølging av dette.

Det fremgår av straffeprosessloven at en dom skal fullbyrdes straks den er rettskraftig, når ikke noe annet er særskilt bestemt. Målet for Regjeringen er at kriminalomsorgen skal iverksette straffereaksjoner straks disse er mottatt og senest innen to måneder fra mottakelsen.

Jeg ser at det i saken det refereres til i spørsmålet, synes å ha gått lang tid fra dommen var rettskraftig til fullbyrdelsesordren ble effektuert av politiet. Jeg merker meg også at domfelte var involvert i en ny voldssak mens han ventet på at saken skulle opp for lagmannsretten, uten at han ble fremstilt for fengsling.

Jeg har i dag oversendt kopi av ditt spørsmål og mitt svar til Riksadvokaten og bedt om en uttalelse for så vidt gjelder disse to forholdene, og vil komme tilbake til disse når det foreligger et svar.Tillegg til svar 5. mars 2001:

Jeg viser til mitt svar 16. februar d.å. til Stortingets presidentskap vedrørende spørsmål nr. 162 fra stortingsrepresentant Tor Nymo.

I svaret opplyste jeg at spørsmålet var oversendt Riksadvokaten til uttalelse for så vidt gjaldt det forhold at det var gått lang tid fra dommen var rettskraftig til fullbyrdelsesordren ble gitt og at den domfelte ikke ble fremstilt for fengsling da han på nytt var involvert i en voldssak.

Jeg har nå mottatt Riksadvokatens uttalelse, som er utarbeidet etter innhenting av uttalelser fra Oslo statsadvokatembeter og Oslo politidistrikt.

Det fremgår av Riksadvokatens uttalelse at det ikke er akseptabelt med over 2 måneders saksbehandling fra en rettskraftig dom kommer inn til et politidistrikt og til den blir ekspedert videre med anmodning om soningsplass

Når det gjelder spørsmålet om fengsling, finner Riksadvokaten det vanskelig å ta stilling til om det burde vært begjært fengsling i saken. Riksadvokaten bemerker generelt at terskelen for å begjære varetekt bør være lav når en lovbryter som har begått en legemsbeskadigelse med døden til følge, påny begår en voldsforbrytelse mindre enn to år senere.

Jeg slutter meg til Riksadvokatens vurdering, og har merket meg at han har bedt vedkommende politidistrikt om å gjennomgå sine rutiner.

Til orientering vedlegges kopi av Riksadvokatens uttalelse 20. februar d.å. med vedlegg.

Gjenpart av dette brevet er sendt Riksadvokaten til orientering.3 vedlegg til tilleggssvaret:

Vedlegg 1.

Brev fra Riksadvokaten til Justisdepartementet, politiavdelingen om skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Tor Nymo til justisministeren. Referanse: R 01-104 KHK/IVH. Datert: 20. februar 2001. Underskrevet av assisterende Riksadvokat Hans-Petter Jahre og førstestatsadvokat Knut H. Kallerud.

Vedlegg 2.

Brev fra Oslo statsadvokatembeter til Riksadvokaten om skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Tor Nymo til justisministeren. Saksnummer: 01/0052. Datert: 8. februar 2001. Underskrevet av Siri S. Frigaard og Trond Dyvik.

Vedlegg 3.

Brev fra Oslo politidistrikt, påtaleseksjonen, saksbehandler Grethe Kleivan til Oslo statsadvokatembeter, om skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Tor Nymo til justisministeren. Datert: 5. februar 2001. Underskrevet av visepolitimester Roger Andersen og seksjonssjef Beate Gangås.