Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:167 (2000-2001)
Innlevert: 12.01.2001
Sendt: 15.01.2001
Besvart: 23.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): 15 medlemmer av Utlendingsnemnda krever øyeblikkelig stans av tvangsutsendelser av asylsøkere med avslag. Det ser ut til at i overgangen til ny klageinstans, har mange saker blitt hastebehandlet i departementet og de er nå avskåret fra å få saken klagebehandlet i nemnda. Dette var ikke forutsatt under behandlingen av saken.
Kan statsråden orientere om instrukser gitt internt for overgangen til ny klageinstans og vil det bli gitt anledning til klagebehandling av saker avgjort av departementet?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Departementet hadde i fjor som mål å nedarbeide restanser i en slik grad at Utlendingsnemnda kunne starte sin virksomhet 1. januar 2001 uten alt for mange gamle klagesaker. Selv om Justisdepartementet aldri har behandlet så mange klagesaker på så kort tid, ble likevel om lag 2 500 ubehandlede saker overført fra departementet til Utlendingsnemnda. Det er langt flere enn det fastsatte mål, noe jeg ikke finner tilfredsstillende. At så mange saker måtte overføres skyldes i hovedsak at det kom inn langt flere saker enn forventet de siste månedene før årsskiftet.

Jeg har tillit til at klagesakene ble behandlet på en forsvarlig måte i Justisdepartementet før overgangen til utlendingsnemnd ved årsskiftet.

Personer som har fått endelig avslag av departementet før 1. januar 2001 har etter loven ingen rett til å få saken sin behandlet på nytt. På den annen side - dersom en person med endelig avslag fremmer en omgjøringsbegjæring for Utlendingsnemnda der det fremkommer nye opplysninger av betydning for saken - vil Utlendingsnemnda selv ta stilling til hvordan de vil behandle denne.

Jeg vil for øvrig benytte anledningen til å opplyse om at det i henhold til utlendingsloven er Utlendingsnemnda som nå avgjør alle klager i utlendingssaker. Nemnda er et frittstående domstollignende klageorgan, administrativt underlagt Kommunal- og regionaldepartementet. Jeg kan verken instruere nemnda om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker, herunder heller ikke om iverksetting av vedtak i enkeltsaker. Dette gjelder også i forhold til Utlendingsdirektoratet. Den politiske styringen av utlendingsfeltet må heretter skje gjennom lov og forskrift, og generelle prioriteringer.

Som ansvarlig statsråd vil jeg følge utviklingen og praksis i både direktoratet og nemnda nøye. Dersom det er behov for det vil jeg benytte den myndighet departementet har til å foreslå endringer i utlendingsloven og/eller forskriften.

Det er for øvrig ikke gitt interne instrukser for overgangen til nemnd.