Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:166 (2000-2001)
Innlevert: 12.01.2001
Sendt: 15.01.2001
Besvart: 25.01.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I det viktige arbeidet med å forbedre og modernisere offentlig sektor er det viktig at de som i praksis skal sette vedtak og ordninger ut i livet blir hørt når de har forslag til endringer og forbedringer. Å gå tjenestevei ved synspunkter og forslag til forbedringer betyr nå ofte å bli stoppet og ideene kommer aldri fram til beslutningstakerne.
Hva vil statsråden gjøre for at nytenking, ideer og forslag til forbedringer fra ansatte i offentlig virksomhet kommer usensurert fram til politikere?

Begrunnelse

I arbeidet som stortingspolitiker blir jeg gjort kjent med mange saker og eksempler på hvordan regler og lover virker hensiktsmessig i praksis. I kontakt med brukere og saksbehandlere i offentlige etater kommer det ofte fram at de har forslag til forbedringer, forenklinger og samordning som ville gitt brukerne et bedre tilbud og minsket byråkrati og saksbehandling. Mange utrykker frustrasjon fordi de ikke oppnår noen ting med å ta opp slike forslag tjenestevei. De blir aldri hørt. Bare når en sak kommer opp i media som en " molbosak" der de må fronte og forsvare et regelverk som ikke er tilpasset brukerne og behovene, opplever de at det kan skje forandring.
Spesielt er det Trygdeetaten, Aetat og kommunale sosialtjenester som går igjen. Det er et stort behov for at alle ideer til forbedringer blir tatt vare på og at de som arbeider innafor etatene ikke stoppes i å gjøre sine forslag allment kjent av systemforsvarere og mellomleder/ledersjiktet.
Saksbehandlere opplever at de må be brukerorganisasjoner ta opp forslagene for at de i det hele tatt skal bli behandlet. At flere forslag til lov og regelendringer kunne komme fra etatene sjøl ville styrke troverdigheten til offentlig forvaltning og tjenesteyteres rolle som medspiller til folk med behov for bistand. Å være i stand til å møte folks behov innafor regler det er mulig å forstå og forklare, er helt nødvendig dersom ikke tilliten til fellesgoden skal forvitre.
Nå oppleves offentlig sektor i for mange tilfeller som regelryttere som ikke er i stand til å realisere endringer de sjøl sier er nødvendig eller å ha rom til å utvise nødvendig smidighet som åpenbart ville tjene alle parter.
Det blir derfor viktig å få klarhet i hva slags interne rutiner og systemer som nå er etablert for å ta vare på og ta på alvor forslag til endringer og forbedringer som kommer internt i etater og forvaltning, og sørge for at disse kanalene og ordningene blir brukt og virker.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Medvirkning og dialog er en forutsetning og et viktig virkemiddel i Regjeringens arbeid med fornyelse av offentlig sektor. Målet for programmet kan bare nås dersom hele forvaltningen har forståelse for nødvendigheten av programmet, og vilje til å bidra til endringer. Jeg vil understreke at fagstatsrådene har et selvstendig ansvar for å ivareta målet om medvirkning og dialog på sine områder. Som koordinator for programmet har jeg imidlertid et særlig ansvar for å legge til rette for, skape og prøve ut nye arenaer for medvirkning og dialog, samt ivareta de overordnede kommunikasjonsoppgavene. I arbeidet vil det bli lagt vekt på både tradisjonelle og mer utradisjonelle virkemidler og tiltak, hvor jeg vil særlig trekke frem følgende:

- Ny teknologi gir muligheter til å utvikle nye, elektroniske møteplasser. Sentralt i dette arbeidet er fornyelsesweben, www.dep.no/fornyelse, og departementenes nettsteder. Der er det opprettet en forslagskasse og tilrettelagt for debatter om sentrale spørsmål i fornyelsesarbeidet, hvor det ønskes innlegg fra brukere, ansatte, organisasjonene og politikere. Det er også satt opp en elektronisk "hoggestabbe" hvor en kan få utløp for frustrasjon og aggresjon over "molbosaker". Fornyelsesenheten som ivaretar redaktøransvaret, vil videresende innspillene til riktig adressat for oppfølging.

- For å trekke de ansatte i departementene med i fornyelsesarbeidet, ble det i begynnelsen av januar i år arrangert et Fornyelsesverksted. På verkstedet deltok 210 byråkrater i kreative prosesser hvor blant annet gjennomgående utfordringer ble identifisert. Her var det rom for å fremme anbefalinger og finne fram til nye prosjekter.

- For å stimulere ytterligere til deltakelse og kreativitet fra de ansatte, er det utlyst at den avdeling eller etat som makter å foreslå flest eller mest omfattende regelforenklinger på eget område overfor Regjeringsutvalget for fornyelse innen utgangen av mai, vinner en tur til København. Juryen vil trolig bli sammensatte av en representant for KS, NHO, Statskonsult og hovedsammenslutningene. Kriteriene for utvelgelsen vil bli utformet av Fornyelsesenheten.

- Jeg har dessuten løpende kontakt med hovedsammenslutningen i offentlig sektor. Ved dette og en utstrakt møteaktivitet med offentlige virksomheter og ansatte oppfordrer jeg til kreativitet og deltakelse fra alle berørte.

- Som et siste punkt vil jeg påpeke at ledere på alle nivåer i offentlig sektor også har et ansvar for å trekke de ansattes organisasjoner inn i alt omstillingsarbeid.