Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:168 (2000-2001)
Innlevert: 12.01.2001
Sendt: 15.01.2001
Besvart: 22.01.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har i dag en halv stilling i Brussel tilknyttet European Disability Forum. Dette har gitt organisasjonen mulighet til å påvirke beslutningsprosesser i EU som får betydning for funksjonshemmede i Norge. Sosial- og helsedepartementet har finansiert denne stillingen, men fra og med 1. april i år er denne støtten trukket tilbake.
Hva er bakgrunnen for dette?

Begrunnelse

Regjeringen legger i St.meld. nr. 12 "Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre" betydelig vekt på at Norge blir påvirket av de beslutninger som blir fattet i EU, og særlig de som blir norsk lov gjennom vår deltakelse i EØS-samarbeidet. Videre heter det at "Regjeringen vil på en aktiv måte søke å møte disse utfordringene gjennom tett kontakt med EU, EUs medlemsland og aktiv bruk av EØS som redskap" (s. 104).
FFO har meget gode erfaringer med sin tilstedeværelse i Brussel, og mener dette forbedrer deres mulighet til å påvirke beslutningsprosesser i EU og informere om endringer som er på veg i Norge.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Sosial- og helsedepartementet har etter søknad fra FFO gitt tilskudd til at FFO kan låne ut en av sine saksbehandlere til et 50% engasjement i European Disability Forum for to år. Toårsperioden går fram til 31. mars i år, og FFO har ikke søkt om forlengelse av den.

EDF består av paraplyorganisasjoner for funksjonshemmede i EUs 15 medlemsland pluss Island og Norge, samt 70 europeiske organisasjoner for funksjonshemmede (det europeiske blindeforbund, det europeiske døveforbund, etc.).

EDFs sekretariat består av i alt 8 personer. Det er neppe naturlig at paraplyorganisasjonen i et av de aller minste landene dekker utgiftene til en av de 8 ut over de to årene som er avtalt.

FFO betaler medlemskontingent til EDF på linje med de øvrige medlemsorganisasjoner. I tillegg har SHD gitt tilskudd med et beløp som er en forholdsmessig andel av EUs tilskudd til EDF. SHDs tilskudd var i 2000 kr. 120 000.

Etter det vi har fått opplyst, vil EUs tilskudd til EDF fra og med 2001 bli gitt fra det såkalte Anti-diskrimineringsprogrammet. Som opplyst i St.prp. nr. 1 (2000-2001) under kap. 675, post 70 blir det vurdert å legge fram forslag norsk deltakelse i dette. Dersom norsk deltakelse blir besluttet, vil det direkte norske statstilskuddet til EDF bli erstattet av tilskudd fra Anti-diskrimineringsprogrammet. Hvis ikke, er SHD innstilt på å videreføre sitt tilskudd med samme beløp som vår andel av Anti-diskrimineringsprogrammets tilskudd ville ha utgjort.Tillegg til svar 12. februar 2001:

Jeg viser til mitt svar av 18.01. 2001 og kan opplyse om at departementet nå har gitt et tilskudd til Funksjonshemmedes fellesorganisasjons europeiske arbeid for 2001. Kopi av vårt brev til FFO følger vedlagt til orientering.

Deres ref

B01-013LA-REV,075

Vår ref

00/06909,01/00313

Dato

2. februar 2001

Støtte til FFOs europeiske arbeid

Vi viser til Deres brev av 23. januar 2001.

Departementet har besluttet å gi et tilskudd på kr. 700 000 for 2001. Vanlig tilsagnsbrev blir sendt med det første.

Etter det vi har fått opplyst, vil EUs tilskudd til European Disability Forum for 2001 bli gitt fra Anti-diskrimineringsprogrammet. Dersom Norge kommer med i dette programmet, vil det norske tilskuddet til EDF være en del av programmets tilskudd. Dersom vi ikke kommer med, forplikter Sosial- og helsedepartementet seg til å gi EDF et direkte tilskudd på samme beløp, begrenset oppad til kr. 120 000. Endelig beløp blir fastsatt når EUs tilskuddsbeløp er fastsatt.

Det vil bli vurdert å la midlene til europeisk samarbeid inngå i departementets generelle driftstilskudd til FFO fra og med 2002.

Med hilsen

Christian Kielland e.f. og Gerd Juel Homstvedt

avdelingsdirektør underdirektør