Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:169 (2000-2001)
Innlevert: 12.01.2001
Sendt: 15.01.2001
Besvart: 23.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Havariet til "John-R" synliggjør igjen den store faren for miljøkatastrofer knyttet til skipsforlis langs norskekysten. Krysseren Murmansk har nå ligget i snart fem år godt synlig utenfor Sørvær i Hasvik kommune i Finnmark, og 510 andre vrak ligger ut fra oppslag i Nordlys den 10/1-01 langs kysten av Nord-Norge.
Hva vil miljøvernministeren foreta seg for å få ryddet opp i de miljøproblemene disse fartøyene representerer?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Arbeidet med de miljøproblemer som skipsvrak langs norskekysten representerer har i første rekke vært rettet mot den fare for oljeforurensning som olje ombord i vrakene utgjør. Statens forurensningstilsyn (SFT) har sammen med Bergens sjøfartsmuseum registrert nærmere 2600 skipsvrak langs norskekysten og kartlagt vrakenes forurensningspotensial. 30 av vrakene med et antatt høyt forurensningspotensial er blitt undersøkt nærmere de senere årene. Vraket av Tirrana i Troms ble fjernet i 1992 og vraket av Blücher i Oslofjorden ble tømt for olje i 1994/95. Undersøkelser av de gjenværende seks vrakene med antatt høyest forurensningspotensial ble sluttført sommeren 2000. Fire av disse skipsvrakene er tyske marinefartøyer i Narvik-området, mens vraket av tankbåten "Boardale" ligger utenfor Vesterålen og vraket av tankbåten "Holmengraa" ligger i Oslofjorden. Resultatene fra disse undersøkelsene vil bli sammenholdt og forslag til det videre arbeide med vrakene skal foreligge i løpet av våren 2001. Fasen med konkrete undersøkelser av prioriterte vrak er dermed i ferd med å bli fullført. Miljøverndepartementet vil på bakgrunn av tilstandskartleggingen og tilrådingen fra SFT om hva som bør gjøres, avgjøre om tiltak bør iverksettes, bl.a. hvorvidt det vil være påkrevd å tømme vrakene for olje. Slike tiltak er svært kostnadskrevende.

Skipsvraket "Murmansk" og også vraket av "Boiky", som har ligget i Vesterålen siden 1988, representerer i første rekke et forsøplingsproblem, og er dermed i en noe annen kategori som miljøproblem. I første rekke bør tiltak rettes mot de vrakene som representerer en fare for akutt oljeforurensning. Jeg vil likevel, i samarbeid med andre involverte, vurdere mulige tiltak for de vrakene som ikke representerer en fare for akutt forurensning. Vi tar for eksempel sikte på å få fjernet "Boiky" i løpet av sommeren.