Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:170 (2000-2001)
Innlevert: 12.01.2001
Sendt: 15.01.2001
Besvart: 18.01.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En flyreise mellom Øst- og Vest-Finnmark (inkl. returreise) koster nå på enkeltstrekninger mer enn en flyreise til det fjerne Østen. I Porsanger har befolkningen tapt bonusordningen, samt tidligere rabattordning knyttet til flyforbindelser til Tromsø og videre sørover. Kostnadene har store distriktspolitiske virkninger, både for næringslivet, og for privatpersoner.
Vil statsråden sette inn virkemidler for å bedre rutetilbudet og sikre lavere priser på flystrekningene i fylket?

Begrunnelse

På mange enkeltreiser er rutetilbudet så begrenset at reisene må skje ut av Finnmark, via Tromsø og tilbake til fylket. Dette medfører økte priser. I tillegg er tidligere rabattordninger på tilbringerruter mellom Finnmark og Tromsø (Porsanger rammes særlig hardt) avviklet. Kostnadene på flyreisene er så høye at det er rimelig å anta at dette medvirker negativt til næringsetablering samt til generell rekruttering og stabilisering av befolkningen i fylket. Dersom rutene hadde vært lagt ut på anbud, med forpliktelser knyttet til pris, samt knyttet til ulønnsomme strekninger for selskapene, burde myndighetene kunne påvirke den negative situasjonen.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Staten kjøper i henhold til inngåtte kontrakter (inkl. Røros) flyrutetjenester for samlet omlag 393 mill. kr. på årsbasis for å sikre en god transportstandard i distriktene, i samsvar med overordnede distriktspolitiske målsettinger det har vært bred politisk enighet om.

Fra oppstarten av ny anbudsperiode for regional luftfart gjeldende fra og med 1.4.2000, har staten økt samlet årlig kjøp av flyrutetjenester med mer enn 100 mill. kr., blant annet på grunn av en betydelig økning i de statlige kravene til kapasiteten på anbudsrutene.

I Finnmark har staten økt samlet kjøp av flyrutetjenester fra omlag 70-80 mill. kr. pr. år til omlag 130-140 mill. kr. pr. år.

Flyruteanbudene rulleres i henhold til EØS-regelverk hvert tredje år, og staten v/Samferdselsdepartementet fastsetter da innholdet i anbudsutlysningen, etter en høringsrunde der berørte fylker og kommuner involveres. I anbudsutlysningen stilles det krav til hvilke strekninger som skal betjenes, hvor mange seter som skal tilbys til publikum, tidstabell og frekvens, maksimaltakster m.m.

Dess høyere standard som legges til grunn i anbudet i form av økning i tilbudt kapasitet, lavere billettpriser etc., dess høyere vil statens utlegg til kjøp av tjenester måtte forventes å bli. En slik forventet økning i behov for budsjettmessig avsetning til statlig kjøp av flyrutetjenester, må vurderes i forhold til andre formål.

Jeg legger opp til at utlysningen av anbudet i regional luftfart som skal gjelde fra og med 1.4.2003, vil skje om omlag ett års tid, dvs. på nyåret 2002.

Når det gjelder den i media mye omtalte reisen fra Vardø til Hammerfest for en person til 7205 kr. tur/retur, er dette etter min vurdering et lite representativt eksempel på prisnivået for flyreiser i Finnmark. Den eneste strekningen som staten kjøper tjenester på fra Vardø er til Kirkenes, hovedsakelig da for tilknytning til SAS´ ruter i Kirkenes samt til sykehuset i Kirkenes. Her er det definert en maksimal takst på 530 kr en vei.

Det er som nevnt ikke definert anbudskrav på andre strekninger fra Vardø. Dette dels ut fra at tilknytningen fra Vardø til SAS´ ruter i Kirkenes gir gode forbindelser til Tromsø og videre sørover, men dels også ut fra en vurdering av at reisemulighetene fra Vadsø til andre destinasjoner i Finnmark er gode med Widerøes tilbud derfra. F.eks. mellom Vadsø og Hammerfest koster en fullprisbillett 2360 kr tur/retur, med gode muligheter for relativt kort reisetid og gjennomgående fly langs kysten (med bare en mellomlanding), etter det jeg har kunnet bringe på det rene.

Sammenlikningen av internpriser i Finnmark med en reise til fjerne Østen er etter min oppfatning lite relevant. Det i media omtalte eksempelet på en reise fra Ivalo i Finland til Bangkok, der laveste kategori billettpris med restriksjoner koster mindre enn ovennevnte reiseeksempel til 7205 kr., representerer to ikke sammenlignbare billettpriser. Dette fordi det første er en lavprisbillett og det andre en fullt fleksibel fullpris, der det i tillegg som nevnt tidligere finnes en bedre alternativ reiserute mellom Vadsø og Hammerfest til 2360 kr. t/r. Hvis en hadde sammenlignet samme kategori billetter mellom Ivalo og Bangkok som mellom Vardø/Vadsø og Hammerfest, ville billettprisen til Bangkok blitt betydelig dyrere. I tillegg kommer også reisen fra Vardø/Vadsø til Ivalo, som både er tidkrevende og lang.

Etter min vurdering er det intet særskilt grunnlag for å gripe inn med ekstraordinære virkemidler i forhold til dagens flyrutetilbud i Finnmark, som utgjør et godt og tjenlig tilbud til befolkningen. Normalprisene på anbudsrutene, dvs. prisene på billetter uten restriksjoner, er kontraktsfestet til ikke å kunne øke mer enn den generelle prisstigningen, dvs. uendret realprisnivå i hele treårsperioden anbudet gjelder. Jeg vil imidlertid i aller nærmeste fremtid åpne opp for å gjeninnføre adgangen for flyselskapene til å tilby selskapsunike lavprisbilletter mellom anbuds- og kommersielle flyruter, slik f.eks. SAS hadde tidligere fra Lakselv og sørover til f.eks. Oslo.

Jeg vil til slutt nevne at det er fri prising på kommersielle strekninger i Norge, slik som på SAS sine ruter i Finnmark med unntak av Lakselv-Tromsø.