Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:171 (2000-2001)
Innlevert: 16.01.2001
Sendt: 16.01.2001
Besvart: 23.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Opplysninger om økt russisk oljetransport langs kysten aktualiserer opprettelse av et statlig oljevernlager i Nord-Trøndelag. I dag er det lager lokalisert i Sør-Trøndelag og Nordland, men avstanden til et eventuelt utslipp på kysten av Nord-Trøndelag gir ingen optimal beskyttelse for kystsonen.
Vil Regjeringen se på muligheten for å få etablert et slikt lager i Nord-Trøndelag?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Statens oljevernberedskap er innrettet mot større tilfeller av akutt oljeforurensning fra skip og ukjent kilde. Miljøverndepartementet har nylig mottatt en omfattende miljørisiko- og beredskapsanalyse av statens oljevernberedskap utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Hensikten med analysen har vært å klargjøre om dagens statlige beredskap er tilstrekkelig utfra den miljøtrussel skipstrafikken representerer langs norskekysten. Analysen har vist at det er behov for en styrking av oljevernberedskapen langs hele kysten. Når det gjelder Nord-Trøndelag har SFT i sin rapport foreslått at beredskapen i Nord-Trøndelag bør styrkes ved å utplassere et tyngre, statlig oljevernsystem (lenser og oljeopptaker) i Rørvik. SFTs samlede forslag vil nå bli vurdert i departementet.

En styrking av oljevernberedskapen må imidlertid fokusere på mer enn behovet for mekanisk oljevernutstyr. Jeg har derfor blitt enig med de øvrige berørte statsråder om at en styrking av beredskapen må omfatte både forebyggende tiltak for å hindre at ulykker inntreffer og tiltak som iverksettes for å begrense skadeomfanget etter at ulykken/havariet har inntruffet. Vi vil derfor sette i gang et systematisk arbeid med å konkretisere både forebyggende og beredskapsmessige tiltak. Forslaget fra SFT vil sees i sammenheng med dette arbeidet samt bli vurdert i forbindelse med budsjettet for 2002.

En styrking av oljevernberedskapen er også viktig i og med den planlagte russiske oljetransporten, og vi har bedt SFT gjennomføre en særskilt miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til denne oljetransporten. SFT vil i løpet av første kvartal i år komme med sine tilrådinger til i hvilken grad denne transporten ytterligere bør påvirke dimensjoneringen av oljevernberedskapen.