Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:8 (1997-98)
Innlevert: 14.11.1997
Sendt: 14.11.1997
Besvart: 21.11.1997 av utenriksminister Knut Vollebæk

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): "Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen (NAMMCO) ble etablert i 1992 med Island, Grønland, Færøyene og Norge som medlemmer, og fra 1993 har kommisjonen hatt sitt sekretariat lokalisert i Tromsø. Ved etableringen av sekretariatet var det en forutsetning fra de andre medlemslandene at sekretariatet skulle få en vertskapsavtale med Norge svarende til den avtalen sekretariatet til International Council for the Exploration of the Sea (ICES) har med Danmark. På tross av gjentatte henvendelser til Utenriksdepartementet er ennå ikke noen vertskapsavtale undertegnet.
Hva vil Utenriksministeren gjøre for å få ferdigstilt en vertskapsavtale med NAMMCO?"

Begrunnelse

Den første formelle henvendelsen fra styrelederen i NAMMCO til Utenriksdepartementet om forhandlinger om en vertskapsavtale ble sendt i november 1994, og 15. desember 1995 ble sekretariatet i NAMMCO informert fra departementet over telefon om at det norske forslaget til en vertskapsavtale ville være ferdig i løpet av 2-3 uker. Da intet hadde skjedd til i juli samme år, sendte medlemslandene i NAMMCO et brev til Norge og anmodet om at forhandlingene om en vertskapsavtale ble startet. Senere har embetsmenn i Utenriksdepartementet gjentatte ganger forsikret sekretariatet muntlig om at et avtaleutkast ville bli utarbeidet, men ingen av en rekke skriftlige henvendelser fra NAMMCOs styreledere og fra sekretariatet er besvart skriftlig. Det siste brevet i denne rekken er datert 7. mai i år og er undertegnet av kommisjonærene fra de tre andre medlemslandene. Utenriksdepartementet har hittil ikke besvart brevet.
Jeg minner om at det er en nødvendig og vanlig internasjonal praksis at hovedkvarteret til internasjonale organisasjoner tilstås bestemte privilegier i forhold til vertslandet. Norge står i fare for å miste sekretariatet til NAMMCO hvis ikke en vertskapsavtale raskt bringes i havn.

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Jeg viser til spørsmål nr. 8 fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om inngåelse av en vertslandsavtale mellom Norge og North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO). Utenriksdepartementet har tidligere fått henvendelser om dette fra Fiskeridepartementet, som er fagdepartement for NAMMCO, og fra ansatte i NAMMCOs sekretariat i Tromsø.

Det ikke bare opp til Utenriksdepartementet å komme fram til løsninger her, da også andre departementer er berørt. De fleste av de spørsmål som er forbundet med en vertslandsavtale, kan avklares forholdsvis enkelt. Imidlertid er særlig de forhold som går på skatte- og avgiftsfritak for organisasjonens ansatte kompliserte. Disse spørsmålene har Utenriksdepartementet for en tid siden tatt opp med Finansdepartementet, på bakgrunn både av de henvendelser som er kommet om NAMMCO og på grunnlag av andre saker.

Når det gjelder den skatte- og avgiftsmessige stilling for ansatte i NAMMCO, legger Finansdepartementet til grunn at et engangsbeløp som fra norsk side ble gitt til sekretariatets drift i forbindelse med beslutningen om å legge NAMMCOs sekretariat til Tromsø, var ment å skulle utgjøre full kompensasjon for at sekretariatets ansatte ikke ble gitt skatte- og avgiftsfritak. Imidlertid synes NAMMCO å anse at de forutsetninger som ble lagt til grunn fra Finansdepartementets side, ikke holder stikk. Når de spørsmål som har tilknytning til den skatte- og avgiftsmessige behandling av de ansatte i NAMMCOs sekretariat er avklaret, ventes de øvrige spørsmål som er forbundet med å inngå en vertslandsavtale å kunne avklares forholdsvis raskt. Disse spørsmålene må drøftes med Justisdepartementet, og går særlig på immunitet for NAMMCO som internasjonal organisasjon og for tjenestehandlinger for organisasjonens ansatte.

Jeg er oppmerksom på det ønsket NAMMCOs medlemsland har, om raskt å få istand en vertslandsavtale med Norge. Jeg for min del er innstilt på å bidra til at det arbeid som allerede er igangsatt, fører fram til en raskest mulig avklaring.