Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:173 (2000-2001)
Innlevert: 17.01.2001
Sendt: 18.01.2001
Besvart: 25.01.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Gjensidige NOR har søkt om å få omdanne sparebankdelen av selskapet til aksjeselskap.
Vil Regjeringen legge frem en proposisjon om saken slik at Stortinget kan behandle et eventuelt forslag om lovendring i inneværende stortingssesjon?

Begrunnelse

Finansministeren har tidligere gitt uttrykk for at regjeringen vil bruke "kortere tid enn ett år" (DN Ajour 12.10.00) på å avklare Gjensidige NORs ønske om å omdanne sparebankdelen av selskapet til aksjeselskap. Finansministeren har også gitt uttrykk for at han både vil lytte til sparebanknæringen før han tar stilling til Gjensidige NORs omdanningsadgang og ta hensyn til Gjensidige NORs behov for en raskest mulig avklaring av spørsmålet (Sparebankforeningens årsmøte). Sparebankforeningen vil etter alt å dømme ferdigbehandle spørsmålet primo april. Basert på dette.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: I debatten i Stortinget 19. desember 2000 sa jeg følgende om dette:

"Jeg fant det ikke naturlig å kommentere en sak som ligger til behandling i forvaltningen. Men når jeg blir bedt om det, har jeg lyst til å si at jeg oppfatter spørsmålet knyttet til søknaden som foreligger fra Gjensidige NOR, som meget komplisert og vanskelig. Det er åpenbart argumenter i begge retninger. Jeg har stor respekt for at en stor finansinstitusjon gir uttrykk for at den ikke har et godt nok grunnlag for videre utvikling, samtidig som jeg også har respekt for de synspunktene som er kommet om at man frykter for at sparebankenes karakter kan bli endret dersom man innfrir den søknaden som foreligger.

Det er også slik at spørsmålet har vært vurdert i Banklovkommisjonen, hvor et flertall har gått for at man skal åpne for aksjeselskapsformen, samtidig som det ikke er uvesentlig - for å si det forsiktig - at et stort flertall i sparebanknæringen selv, med unntak av Gjensidige NOR, går imot en slik åpning. Jeg har allerede hatt møte med Sparebankforeningen, og jeg skal nå før jul også ha møter med Gjensidige NOR og med Sparebank 1 Gruppen, som er den andre store grupperingen. Jeg ønsker å høre næringen for å få oversikt over de synspunktene og de mulighetene som måtte foreligge. Jeg hadde ønsket at vi kunne ta en relativt rask beslutning. Sparebankforeningen har imidlertid lagt opp til en veldig bred prosess som innebærer at den ikke vil være klar med sin vurdering før i april. Jeg hadde ønsket at vi kunne treffe en beslutning før det, men jeg har stor respekt for at den foreningen som representerer næringen, skal få gjennomføre sin prosess. Jeg tar derfor sikte på å avvente de synspunktene som kommer fra prosessen i Sparebankforeningen før en beslutning blir tatt."

Gjensidige NOR har bedt om lovendring, og også søkt om tillatelse til omdanning. Som jeg opplyste om i Stortinget vil jeg avvente de synspunkter som kommer fra prosessen i Sparebankforeningen før en beslutning blir tatt. Jeg regner med at Sparebank-foreningens vurdering foreligger i april. Etter det vil jeg ta stilling til spørsmålet om det bør foreslås lovendring, og hvilke lovendringer som i tilfelle bør foreslås.

Det er derfor ikke mulig i dag å si om det vil bli foreslått lovendring og hvilket innhold en slik lovendring eventuelt vil ha. Dersom Regjeringen skulle konkludere med at det bør foretas lovendring vil jeg legge vekt på at det er ønskelig å få et forslag frem for Stortinget så snart som mulig. Men saken må også forberedes. En eventuell lovsak vil ventelig reise en del kompliserte spørsmål. De ordinære prosedyrer for behandling av lovsaker krever også en del tid. Jeg regner det ut fra dette ikke sannsynlig at et eventuelt forslag vil kunne bli behandlet i inneværende stortingssesjon.