Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:183 (2000-2001)
Innlevert: 19.01.2001
Sendt: 19.01.2001
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 29.01.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ulike rehabiliteringssentra beskriver fra 2001 store driftsproblemer. Undertegnede er kjent med slike driftsproblemer så vel ved opptreningssenteret i Alta samt ved Nord-Norges Kurbad. Utfra deres beskrivelse kan det synes som om én av årsakene er refusjonene nå fordeles på flere institusjoner, samt at reduserte egenandeler ikke kompenseres med høyere refusjoner.
Hva vil sosialministeren gjøre for å rette opp denne situasjonen?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: De institusjoner representanten Olav Gunnar Ballo viser til er opptreningsinstitusjoner som er privat eiet og drevet. Både brukerorganisasjoner og opptreningsinstitusjoner har vært opptatt av at det ved mange av disse institusjonene har vært høye egenandeler. Dette var bakgrunnen for at regjeringen fremmet forslag om en harmonisering og reduksjon av egenandelene. Dette ble vedtatt av Stortinget slik at det fra 2001 er innført en fast og lik egenandel på 190 kroner pr. døgn ved alle opptreningsinstitusjonene. Med lik egenandel vil bidragssatsen fra trygden til de ulike institusjonene variere med kostnadene. Som en midlertidig løsning er det for 2001 fastsatt en bidragssats slik at den enkelte institusjon får en total kurpris (inkl. egenandel) tilsvarende nivået i 2000. Bidragssatsen er beregnet for hver enkelt institusjon. Bidragssatsen er økt med 2 prosent i forhold til 2000.

Det er ikke godkjent nye opptreningsinstitusjoner som skal motta bidrag fra trygden for 2001. Stortinget har imidlertid sluttet seg til at staten kjøper inntil 30 plasser ved CatoSenteret i 2001, og at deler av utgiftene til dette belastes kap. 2711, post 75.

I tillegg har Stortinget ved behandling av Dokument 8:48 (1998-1999) bestemt at driften ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter skal sikres inntil framtidig status er avklart. Dette kan medføre ekstrabevilgning til dette senteret også i 2001.

Som det framgår, utjevnes lavere egenandeler med høyere bidragssatser. Institusjonene har imidlertid ikke anledning til å øke egenandelene for å dekke opp for økte kostnader, slik de tidligere hadde anledning til. Opptreningsinstitusjonene har tidligere hevdet at lavere egenandel vil føre til økt etterspørsel etter opphold og dermed bedre utnyttelse av kapasiteten og bedre inntjening. Det er ennå for tidlig å vurdere denne effekten av endringene i systemet.

Det er for inneværende år ikke budsjettert med økning i bidragssatsene utover det som er nevnt foran.