Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:187 (2000-2001)
Innlevert: 24.01.2001
Sendt: 24.01.2001
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 02.02.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Samarbeidet Artic Miljø-Prosess AS og Golden Oil Norge AS søkte 25.2.2000, om refusjon av mineraloljeavgiftene ved eksport av blandingsproduktet biodiesel (saksnr. 2000/3867). På bakgrunn av tollvesenet sin planlagte behandlingstid på ca. 16 måneder er nå Golden Oil i ferd med å gå konkurs.
Vil statsråden påse at denne saken får prioritet slik at Golden Oil får behandlet sin søknad og at de deretter kan starte opp eksporten igjen?

Begrunnelse

Etter en produktutviklingsperiode av biodiesel på 4år, ble det besluttet å etablere firmaet Golden Oil Norge med formål å produsere og videreutvikle produktet. Dette firmaet ble etablert i Fredrikstad medio februar 2000 med støtte fra SND med formål å produsere biodiesel primært for eksport for Sverige.
Firmaet hadde konkrete bestillinger og kundegrunnlag i Sverige og de første leveringer kunne derfor skje etter budsjettet. Eksport til Sverige var også viktig av en annen grunn. Siden de svenske kundene var vant med drivstoff av denne typen, ville bedriften få verdifulle tilbakemeldinger, for å dokumentere produktets egenskaper over tid. Denne utviklingen og testproduksjonen har nå effektivt blitt stoppet av byråkratiet i tollverket, med konkrete økonomiske tap, som følge. Lønnsomheten blir borte når man må betale svensk og norsk avgift.
Det som er merkelig er at de lokale tollmyndighetene ikke kjenner til det regelverk som eksisterer. I dette tilfellet går denne mangelen på kunnskap i forvaltningen utover en uskyldig bedrift. Ifølge rundskriv nr. 11/2000S og 15/2000S har denne bedriften krav på refusjon av disse avgiftene når de oppfyller de krav som er blitt satt til refusjon. At kravene til refusjon er oppfylt er det ingen som har gitt utrykk for at de er uenige i.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Arctic Miljø-Prosess AS og Golden Oil AS har søkt om refusjon av avgifter på mineralolje for framdrift av motorvogn ved eksport til Sverige. Søknaden gjelder fritak for svovelavgift, CO2-avgift og autodieselavgift.

Regelverket for disse avgiftene er ulike, med ulike regler for refusjon av avgift ved utførsel. Refusjon av svovel- og CO2-avgift gis på visse vilkår ved eksport av store volum. For autodieselavgiften er det ikke noen refusjonsordning ved eksport. Autodieselavgift skal betales for all olje som ikke er merket. Av kontrollhensyn er det ikke åpnet for refusjon av avgift ved eksport av umerket olje. Dette er også presisert av Toll- og avgiftsdirektoratet i et eget rundskriv datert 21.12 1999 som er sendt til tollvesenet og de næringsdrivende.

Den konkrete saken er nå til behandling i Toll- og avgiftsdirektoratet som klagesak. Slike saker bør etter min oppfatning følge de vanlige saksbehandlingsregler for forvaltningen, og jeg ønsker av den grunn ikke å gå nærmere inn i denne konkrete saken. Jeg viser imidlertid til at det for å få refusjon er stilt visse vilkår, og at resultatet av saken avhenger av om disse er oppfylt. Når det gjelder autodieselavgiften er et vilkår at det ikke er åpnet for refusjon ved eksport av umerket olje.

Når det gjelder saksbehandlingstiden, vil jeg påpeke at tollvesenet har opplyst at den også delvis skyldes manglende fremlagt dokumentasjon fra firmaets side. Firmaet tok kontakt med Østfold tolldistrikt i februar 2000, men tilstrekkelig dokumentasjon ble ikke fremlagt før 26. juni samme år. Tolldistriktet fattet vedtak 25. september 2000. Toll- og avgiftsdirektoratet har i denne saken varslet en forventet saksbehandlingstid på 8 måneder.

Toll- og avgiftsdirektoratet har iverksatt tiltak for å vurdere saksbehandlingstiden ytterligere, og det vil bli iverksatt nye tiltak i tiden fremover. Jeg har tro på at disse tiltakene vil bringe saksbehandlingstiden generelt ned på et lavere nivå.