Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:190 (2000-2001)
Innlevert: 25.01.2001
Sendt: 25.01.2001
Besvart: 02.02.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Meldingene om at det norske generalkonsulatet i Minneapolis skal nedlegges har vakt sterke reaksjoner i USA. Både politiske, næringsmessige og kulturelle interesser taler sterkt imot en slik nedleggelse. Også de følelsesmessige bånd mellom Norge og USA taler i samme retning. Norge er sammen med Canada det eneste land med generalkonsulat i hjertet av det "norske" Amerika.
Vil utenriksministeren på denne bakgrunn sørge for å opprettholde generalkonsulatet?

Begrunnelse

Det norske generalkonsulatet i Minneapolis dekker 8 stater i USA: Michigan, Wisconsin, Iowa, Nebraska, North Dakota, South Dakota og Montana. Mellom 75 og 80% av de ca 4 millioner amerikanere av norsk herkomst bor i disse 8 statene. I Minnesota hevder 15% av en befolkning på 4.5 millioner at de har norske aner. I North Dakota er andelen 30%!
Universitetene i Minnesota, North Dakota og Wisconsin, samt Luther Seminary, Bethel College, Mankato State og Waldorf College i Iowa er helt sentrale i utvekslingsprogrammer mellom Norge, Minnesota og Midtvesten.Det er omtrent 400 norske studenter i området. Hvert år holdes det et "Nobel Peace Prince Forum" i Minnesota. Mindekirken er den eneste kirken som er tilbake i USA med gudstjeneste på norsk hver søndag.
Generalkonsulatet støtter kontinuerlig norske kulturelle organisasjoner og aktiviteter. Kongefamilen har besøkt distriktet en rekke ganger. Det samme har en rekke norske politikere fra Storting og Regjering.
Turisttrafikken til dette området av USA er stor og økende og mulighetene for handelssamarbeide er meget betydelige. Dette området i USA er ikke "bare" landbruk. Minnesota alene huser 12 av de 500 største firmaene på Fortune's liste. Tar man med Michigan finner man tre av verdens største firmaer, General Motors, Ford og DaimlerChrysler. Minneapolis rangerer etter New York, men foran San Fransisco og Los Angeles som finanssenter.
Dette er noen få eksempler på det uheldige i å lukke denne innfallsvinkel til USA.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Vurderingen av hvilke utenriksstasjoner som til enhver tid skal opprettholdes er en kontinuerlig prosess ut fra Norges politiske, økonomiske, og andre interesser. Det er også et spørsmål om hvilke ressurser utenrikstjenesten har til rådighet, og Regjeringens prioriteringer innen disse rammer.

Regjeringen vurderer nå et økt nærvær i europeiske land der Norge tidligere ikke har vært fast representert. I den forbindelse har det vært nødvendig å gjennomgå hvor vår tilstedeværelse andre steder kan legges om.

La meg i denne forbindelse få anledning til å korrigere en misforståelse: Regjeringen vurderer ikke å nedlegge Norges nærvær i Minneapolis. Det som vurderes er å omdanne generalkonsulatet fra en fagstasjon til et valgkonsulat, ledet av en honorær generalkonsul. Norge vil i så tilfelle fortsatt være representert i Minneapolis og i Midtvesten.

Det må ikke reises tvil om at Regjeringen fortsatt legger stor vekt på en aktiv kontakt med det norsk-amerikanske miljøet i USA. Regjeringen tar sikte på i stor grad å videreføre kulturtiltak og økonomisk samarbeid med Midtvesten-regionen. Videreføring av de gode norsk-amerikanske kontakter og de etablerte samarbeidsstrukturene, er etter vår vurdering imidlertid ikke avhengig av et permanent fysisk nærvær av utsendt tjenestemann fra Norge i Minneapolis. Det bør være mulig å ivareta disse interesser på en tilfredsstillende måte av et honorært generalkonsulat i samarbeid med bl.a. vår ambassade i Washington D.C.

Spørsmålet om omgjøring av det nåværende generalkonsulatet i Minneapolis til et honorært generalkonsulat er for tiden ute på høring hos berørte instanser. Forslaget inngår i en større vurdering, hvor det foreslås opprettelse av noen utenriksstasjoner, mot nedleggelse eller omdanning av andre.

Jeg har til hensikt å legge saken fram for Stortinget i løpet av vårsesjonen.