Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:191 (2000-2001)
Innlevert: 25.01.2001
Sendt: 26.01.2001
Besvart: 30.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Muligheten til å få ny identitet i form av nytt personnummer er i Sverige et viktig virkemiddel for å beskytte voldsofre, særlig kvinner som utsettes for vold i samliv. Det er et voksende behov for dette også i Norge, både for å beskytte voldsofre og personer som utsetter seg for fare i forbindelse med oppklaring av alvorlige forbrytelser, for eksempel vitner.
Hva er status i arbeidet med å åpne for skifte av personnummer, et arbeid som ble igangsatt av den foregående Regjeringen?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Spørsmålet om økt personopplysningsvern er omtalt i regjeringens handlingsplan "Vold mot kvinner" av februar 2000. Spørsmål nevnes også i forbindelse med arbeidet med tiltak for å beskytte vitner mot trusler og represalier.

Etter gjeldende lovgivning kan tildelt personnummer bare endres når fødselsdato eller kjønnsstatus endres. Det er ikke hjemmel for å endre fødselsnummer med en begrunnelse om at man kan bli utsatt for trusler eller represalier. Utover adressesperring etter folkeregisterloven, er det i dag liten mulighet til å sikre at personlige opplysninger om en selv ikke blir kjent for andre.

Som oppfølging av handlingsplanen er det nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av Justisdepartementet som utreder spørsmål om vern av personopplysninger, herunder mulighetene for skifte av personnummer. Arbeidsgruppen har innhentet synspunkter fra relevante frivillige organisasjoner, samt informasjon om rettstilstanden i Sverige, Danmark og Finland.

Arbeidsgruppen er forventet å ferdigstille utredningen 31. mars 2001.