Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:194 (2000-2001)
Innlevert: 25.01.2001
Sendt: 26.01.2001
Besvart: 06.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Finnmark har det de siste månedene pågått en konflikt mellom fylket og ulike kommuner knyttet til ny tilbudsrunde for ambulansetjenesten. Statens helsetilsyn har i brev av 17/1-00 gitt varsel om pålegg knyttet til ulike deler av tjenesten. En endring av tjenesten som imøtekommer varslene betyr betydelige merutgifter for fylket.
Vil helseministeren ta initiativ så vel til en konfliktløsning i saken, samt til inndekning av merkostnadene?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Finnmark fylkeskommune har inngått nye ambulanseavtaler for perioden 2001-2007. I den forbindelse har Fylkeslegen i Finnmark oversendt en rapport av 11.12.2000 til Helsetilsynet, hvor det bes om en vurdering av den faglige forsvarligheten av ambulansetjenesten som er etablert i Finnmark fra 1. januar 2001.

Helsetilsynet bemerker i brev av 20.12.2000, med varsel om påbud, at det medisinsk faglige ansvaret i Finnmark fylkeskommune ikke synes å være tilstrekkelig klart plassert og ivaretatt. Helsetilsynet finner det videre ikke dokumentert at alt personell i ambulansetjenesten har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å utføre det arbeidet de er forventet å gjøre på en forsvarlig måte. I tillegg kan ikke Helsetilsynet se at fylkeskommunen har sikret tilstrekkelig ledsagertjeneste til enmannsbetjente ambulanser, der det er pasienter som trenger behandling eller tilgang på medisinsk utstyr under transport.

Helsetilsynet skriver i brev av 17.01.2001 at det antas at ambulansevirksomheten vil kunne få skadelige følger for pasientene og innebære en uforsvarlig ambulansetjeneste, siden fylkeskommunen ikke har kunnet dokumentere forsvarlighet. I brev av 26.01.2001 gis fylkeskommunen påbud om uten opphold å rette opp forholdene som nevnt ovenfor, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 8-1.

Det er fylkeskommunens ansvar å sørge for at befolkningen tilbys ambulansetjeneste, jf.

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1. Fylkeskommunen er også ansvarlig for at tjenesten er organisert og drevet forsvarlig, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-3. Det er med andre ord fylkeskommunen i Finnmark som nå må oppfylle de krav om faglig forsvarlighet som følger av Helsetilsynets påbud.

Slik jeg ser det gjelder dette et forhold mellom Finnmark fylkeskommune og Helsetilsynet. Jeg vil derfor på det nåværende tidspunkt ikke ta noe initiativ i den videre saksgang, og heller ikke ta stilling til inndekning av ev. merkostnader.