Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:195 (2000-2001)
Innlevert: 25.01.2001
Sendt: 26.01.2001
Besvart: 02.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Landåsen opptreningssenter i Søndre Land har hatt rehabiliteringstilbud spesielt rettet inn mot pasienter med tinnitus (invalidiserende øresus). Pasienter med tinnitus får bare dekket kostnadene for behandling ved nærmeste opptreningssenter, som i mange tilfeller mangler et tilbud til mennesker med øresus.
Vil helseministeren bidra til en regelendring, slik at det gis refusjon også for reiser fra andre områder enn nærområdet?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Folketrygden gir stønad til dekning av reiseutgifter. Til grunn for beregning av stønaden legges taksten for billigste reisemåte med rutegående transportmiddel til nærmeste sted der en nødvendig undersøkelse eller behandling kan foretas. Ved innleggelse i helseinstitusjon anses som nærmeste sted den helseinstitusjon hvor medlemmet skal behandles i henhold til godkjent helseplan.

Opptreningsinstitusjoner skal tilby tjenester i henhold til gjeldende forskrift. Det er stilt høyere krav til tjenestene i opptreningsinstitusjon gruppe I enn til tjenestene i opptreningsinstitusjon gruppe II. Det ytes stønad til dekning av reiseutgifter til nærmeste opptreningsinstitusjon gruppe I eller gruppe II avhengig av brukerens behov.

Enkelte institusjoner tilbyr i tillegg tjenester som er rettet mot særskilte grupper. Slike tilbud er det ikke stilt krav om i forskrift, og særskilte tilbud er ikke opprettet som del av en helhetlig plan.

Departementet arbeider nå med ny forskrift for opptreningsinstitusjoner. Krav til virksomhet vil bli vurdert, og dermed også folketrygdens stønad til dekning av reiseutgifter.