Skriftlig spørsmål fra Karin Kjølmoen (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:198 (2000-2001)
Innlevert: 30.01.2001
Sendt: 31.01.2001
Besvart: 07.02.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Kjølmoen (A)

Spørsmål

Karin Kjølmoen (A): På møtet med Norsk Struts ble det i dag, 29.01.01 opplyst at MUL-importavtalen som også omhandler import av strutsekjøtt, er oppsagt med en overgangsordning på 2 år.
Mitt spørsmål er om dette medfører riktighet og i tilfelle om den skal reforhandles?

Begrunnelse

Begrunnelsen er at næringen ikke har fått klarhet i disse omstendighetene og at denne uklarheten i henhold til tid, var noe av "frustrasjonen". Særlig med begrunnelse i forutsigbarhet i næringen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det vises til brev datert 29. januar 2001 fra stortingsrepresentant Karin Kjølmoen angående import av struts, spørsmål nummer 198. I brevet vises det til et møte mellom representanten og Norsk struts hvor det ble opplyst at "MUL-importavtalen som også omhandler import av strutsekjøtt, er oppsagt med en overgangsordning på to år". Spørsmålet fra representanten er knyttet til riktigheten av dette utsagnet og i tilfelle når ordningen skal reforhandles.

Det gjøres allerede innledningsvis oppmerksom på at Norge ikke har inngått noen MUL-importavtale som også omhandler import av strutsekjøtt. Det er således verken aktuelt med oppsigelse eller reforhandling av noen slik avtale.

Som en rekke andre industriland har Norge derimot etablert en generell tollpreferanseordning for import fra utviklingsland (GSP). Hensikten er å stimulere til økt import fra utviklingslandene, spesielt fra de minst utviklede land (MUL) som kan gis særlig gunstige vilkår. Siktemålet er å bidra til en bedring av utviklingslandenes muligheter for økonomisk vekst og utvikling via økt markedsadgang. Det er opp til det enkelte land hvordan GSP-ordningen legges opp, og det kreves ikke gjensidighet fra utviklingslandenes side. Tollpreferanser under GSP er ikke bundet i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Etter at WTO-regelverket ble innført i Norge 01.01.95, ble det norske importvernet for landbruksvarer lagt om fra et kvantumsbasert til et tollbasert vern. Landbruksdelen av det norske GSP-systemet ble som en følge av dette midlertidig endret fra januar 1995, og deretter mer permanent revidert fra 01.07.95. Det vises til St.prp. nr. 59 (1994-95).

Med unntak for korn, mel og kraftfor, er det tollfrihet ved import av alle industri- og landbruksvarer fra land som er innvilget MUL-betingelser i den norske GSP-ordningen. For import av storfekjøtt fra MUL under GSP-ordningen, er det fastsatt et nivå for utløsning av GSP-ordningens sikkerhetsmekanisme.

I henhold til GSP-ordningen som ble innført i 1995, kan strutsekjøtt importeres tollfritt fra land som er gitt MUL-status. Så vidt LD kjenner til var den tollfrie importen 33 tonn i år 2000. Importen kom fra Namibia.

Det gjøres oppmerksom på at representanter for den norske strutsenæringen, blant disse Einar Tyldum, møtte statssekretær Valle i LD 1. februar i år. LD er således vel kjent med næringens synspunkter.