Skriftlig spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:10 (1997-98)
Innlevert: 19.11.1997
Sendt: 19.11.1997
Besvart: 26.11.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): "Hunsfos Fabrikker A/S i Vennesla har gjennom en avtale med NSB Gods BA transportert flis fra sagbruket til Nidarå i Åmli, etter prisforhandlinger kan det nå virke som en bevist satsing på at transporten skal vekk fra jernbanen og over på vei.
Det virker også som NSB legger opp til et lite fleksibel transportopplegg hvor det ikke er plass for transport utenom de store sentra Oslo-Stavanger. Dette vil svekke godstransport opplegget på hele Sørlandet. Sjøl om det her brukt en konkret kunde er saken av prinsipiell betydning.
Er dette en ønsket politikk og vil statsråden hindre en slikk utvikling som rammer enkelt bedrifter og Sørlandet som landsdel?"

Begrunnelse

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Retningslinjer for jernbanepolitikken er trukket opp i St.meld. nr. 39 (1996-97) Norsk Jernbaneplan 1998-2007 som Stortinget har behandlet i forbindelse med Innst. S nr. 253 (1996-97). Som det fremgår her er målet for NSB BA (NSB Gods) å oppnå lønnsom drift ved bl.a. å øke markedsandelene i de markedssegmenter der jernbanen har sine konkurransefortrinn og der forholdene ligger til rette for økt jernbanetrafikk, samt løpende å tilpasse transporttilbudet til kundenes etterspørsel. Dette er også i tråd med denne regjeringens politikk. Dette innebærer at NSB Gods er avhengig av å drive sin virksomhet på forretningsmessig grunnlag.

Når det gjelder den konkrete saken som er tatt opp i ditt spørsmål har jeg fått opplyst fra NSB Gods at de har utført flistransporter for Hunsfos Fabrikker AS siden 1971. NSB BA ønsker fortsatt å kunne påta seg disse transportene under forutsetning av at de er konkurransedyktige og at transportene er lønnsomme. Lønnsomheten ved dagens driftsopplegg er negativ.

Som et ledd i å bedre lønnsomheten i NSB Gods har NSB BA bl.a. foretatt en omlegging for det totale driftsopplegg, som bl.a. utnytter materiellet mer effektivt. NSB Gods har foreslått en konkret løsning med noe reduserte priser i forhold til opprinnelig tilbud og som baserer seg på en planlagt kostnadsreduksjon i transportopplegget både fra NSBs og Bergene Holmes side. Hunsfos Fabrikker vurderer nå dette tilbudet. Jeg finner det for øvrig ikke riktig å blande meg inn i prisforhandlinger mellom NSB BA som er et selvstendig selskap og kundene.

Generelt vil jeg anføre at dersom det er tilfeller hvor NSB BA ikke er i stand til å gi konkurransedyktige tilbud (dette gjelder særlig transport på korte avstander med lave volum), vil jeg vurdere å åpne for at andre som eventuelt er interessert i å drive godstransporten med jernbane uten subsidier, kan få slik tillatelse. I den sammenheng viser jeg til at Bergene Holm har en foreløpig søknad til behandling i departementet vedrørende muligheten for å kunne utføre den aktuelle flistransporten med jernbane.