Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Dokument nr. 15:18 (1997-98)
Innlevert: 24.11.1997
Sendt: 25.11.1997
Besvart: 02.12.1997 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Stiftelsen Max Havellaar Norge gir lisenser for import og salg av såkalt "rettferdig kaffe". Stiftelsen har planer om å utvide sitt vareutvalg til flere produkter i tida som kommer. Dette er en merkeordning som på en effektiv og praktisk måte gir folk mulighet til å vise solidaritet med fattige produsenter. I så måte bør staten gå foran som et godt eksempel.
Hvordan kan Regjeringen bruke statens markedsmakt for å bidra til en raskere innføring av slike "solidaritetsprodukter" i Norge?"

Begrunnelse

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Jeg viser til ditt spørsmål datert 24.11.97 om hvordan Regjeringen kan bruke statens markedsmakt for å bidra til en raskere innføring av "solidaritetsprodukter" i Norge? Spørsmålet viser spesielt til arbeidet til Stiftelsen Max Havelaar for salg av såkalt "rettferdig kaffe".

Jeg har ved forskjellige anledninger gitt uttrykk for at jeg verdsetter Stiftelsens arbeid høyt. Dette er en merkeordning som på en effektiv og praktisk måte gir folk mulighet til å vise solidaritet med fattige produsenter. Regjeringen vil også understreke den betydning en slik merkeordning kan ha for en mer rettferdig handel. Produkter som "rettferdig kaffe" vil være avhengige av å kunne markedsføre seg overfor kundene, offentlige såvel som private. Derfor har Max Havelaar stiftelsen mottatt støtte fra NORAD på 410.000 kr. til markedsføringstiltak. Det er først og fremst på denne måten vi kan bidra til innføringen av slike "solidaritetsprodukter", som er omtalt i spørsmålet.

Støtte utover det tilsagnet som er gitt, vil måtte behandles på grunnlag av en innkommet søknad og etter normal prosedyre. Det skulle imidlertid fremgå av vurderingene ovenfor at man anser denne type tiltak som meget viktige for å skape en rettferdig utvikling i utviklingslandene, og at man i denne forbindelse verdsetter Max Havelaars virksomhet høyt.

Når det gjelder offentlige innkjøp av denne type varer må jeg vise til det svar som min kollega Eldbjørg Løwer tidligere har sendt deg (spørsmål nr. 7, besvart 14.11.97), hvor det fremgår at valg av produkter som benyttes i offentlige kantiner foretas av Statens kantiner.

Vi har imidlertid tatt saken opp med Statens kantiner, som opplyser at de vil kunne skifte til Max Havelaar kaffe avhengig av hva den enkelte kantine ønsker å tilby.

La meg også legge til at jeg, begrunnet i mitt engasjement i saken, har sendt brev til alle mine regjeringskollegaer, KrFs stortingsrepresentanter og KrFs organer, hvor jeg gjør dem oppmerksom på merkeordningen, og oppfordrer dem til å bruke Max Havelaar-kaffe på arbeidsplassen for å hjelpe disse produktene med å finne fotfeste i det norske markedet.