Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:203 (2000-2001)
Innlevert: 31.01.2001
Sendt: 01.02.2001
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 09.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Jeg viser til at statsråden i dag har fått oversendt planlovutvalgets første delinnstilling. I denne foreslås det regler for bedre samordning av innsigelsesbruken fra statlige organer overfor general og reguleringsplaner og frister for slike innsigelser i forhold til planprosessen. Stortinget har tidligere (mars 1998) vedtatt prinsippet om at dette bør gjennomføres.
Vil statsråden vurdere å løsrive denne delen av forslaget og rask fremme forslag om å innføre slik samordning og tidsfrister?

Begrunnelse

26. mars 1998 vedtok Stortinget følgende forslag fra Høyre:
"Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av plan- og bygningsloven med særlig sikte på å redusere og samordne ulike statlige etaters mulighet til å gripe inn i planprosessen. Formålet må være å øke det lokal selvstyret gjennom forenklet planprosess, redusert behandlingstid og en klargjøring av premissene for når statlige myndigheter kan gripe inn f.eks. gjennom en klarere definisjon av begrepet "nasjonal interesse". Resultatene av gjennomgangen bør legges frem for Stortinget i løpet av stortingssesjonen 98/99."
I tilbakemeldingen om forslaget i forbindelse med kommuneøkonomiproposisjonen for 1999 meldte Regjeringen at de ville sette ned et planlovutvalg og at gjennomgangen stortingsflertallet ba om ville bli integrert i mandatet for dette utvalget. I Stortinget har det vært et sterkt ønske om et raskt tempo i å styrke kommunalt selvstyre bl.a. gjennom å begrense innsigelsesretten for statlige myndigheter. Det er derfor etter undertegnedes mening behov for å behandle denne delen av forslaget fra planlovutvalget uavhengig av de øvrige forslagene.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Representanten viser til planlovutvalgets utredning, NOU 2001:7, der det foreslås å innføre regler for bedre samordning av statlige innsigelser og å innføre tidsfrister for disse. Hun spør om jeg vil vurdere å løsrive denne delen av forslaget og raskt fremme forslag om å innføre slik samordning og tidsfrister.

Bedre samordning av statlige innsigelser kan være aktuelt særlig i to relasjoner:

- mellom statlige organer

- i forhold til planprosessen i kommunen

Forskjellige statlige myndigheter kan komme med synspunkter eller innsigelser som vanskelig lar seg kombinere eller som i enkelte tilfeller står i direkte motstrid. Så lenge det ikke skjer en avklaring mellom motstridende statlige synspunkter i viktige planspørsmål, er det vanskelig for kommunen å fullføre planprosessen. Planlovutvalget har konstatert at slike forhold kan skape betydelige frustrasjoner i kommunene.

Det kan være behov for å bedre samordningen av de statlige fagmyndighetene i denne typen situasjoner. Det vil kunne gi en tydeligere stat, noe som kan forenkle den kommunale planleggingen.

I forhold til planprosessen i kommunen, kan et viktig grep være at statlige fagmyndigheter konsentrerer mer av innsatsen mot planarbeidets innledende fase. Planlovutvalget mener at behovet for innsigelser kan reduseres dersom ulike statlige (og andre) interesser blir trukket inn allerede når planens rammer defineres og vegen for det videre planarbeidet bestemmes. Utvalget viser til erfaringer fra det såkalte "Grenlandsprosjektet", som kan se ut til å underbygge denne antakelsen (NOU 2001:7, kapittel 13.2.7).

Fristen for å fremme innsigelse er i dag før planforslaget vedtas av kommunen. Planlovutvalget mener at mange innsigelsessaker er av en slik art at en kan sette nye frister for å påskynde framdriften i sakene. Fristregler for innsigelsessaker vil kunne knyttes til hele prosessen under ett, eller bare utvalgte deler av prosessen, ifølge utvalget.

Jeg er enig i at det er behov for bedre samordning av statlige interesser og å sørge for at statlige myndigheter deltar aktivt og tidlig i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Dette er ett av de spørsmål jeg med grunnlag i planlovutvalgets første delutredning, vurderer å sette i gang et arbeid på. Jeg vil imidlertid først avvente resultatene av den høring som nå skal gjennomføres.