Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:204 (2000-2001)
Innlevert: 31.01.2001
Sendt: 01.02.2001
Besvart: 09.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Ifølge budsjettproposisjonen (2000-2001), skal 5,7 mill. kroner overføres fra post 60, regionale kulturminnetiltak til det generelle rammetilskuddet til fylkeskommunene under Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
Hvor kan en finne igjen dette beløpet på nevnte budsjett, og er midlene overført til det generelle rammetilskuddet til fylkeskommunene?

Begrunnelse

Jeg viser til Stortingets spørretime 24. januar i år der jeg stilte spørsmål om den nye budsjettordningen på dette området. Jeg viste bl.a. til et brev/saksframlegg fra Buskerud fylkeskommune (06.11.2000, fylkeskultursjefen), der det sies at de nevnte midler, 5,7 mill. ikke finnes igjen i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon. Jeg ber om at statsråden redegjør for hvordan denne saken står, da jeg ikke fikk svar på tilsvarende spørsmål i spørretimen 24. januar.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Regjeringen vil styrke det kommunale miljøvernarbeidet ved å gi kommunene økt ansvar og myndighet innenfor miljøvernpolitikken. Det skal settes i gang konkret arbeid med å overføre ansvar og myndighet bl.a. på kulturminnefeltet. Det er en viktig målsetting for Regjeringen å forenkle budsjettstrukturen og øke rammeoverføringene til kommunene, og en rekke øremerkede bevilgninger er derfor overført til rammetilskuddet eller til kommunenes frie midler.

Som ledd i dette arbeidet ble kap. 1429, post 60 Regionale kulturminnetiltak redusert med 5,7 mill. kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2001. Slike beløp går ikke fram i de frie midlene til kommunene. Beskrivelsen i Miljøverndepartementets budsjettproposisjonen på dette punktet kan derfor misforstås.

Som jeg nevnte i mitt svar i spørretimen den 24. januar i år, innebærer omleggingen i årets budsjett, at fylkeskommunene har fått mindre øremerkede midler til fordeling, mens Riksantikvarens tilskudd til tiltak har økt betraktelig. Totalt sett har altså midlene til kulturminnevern økt for 2001. Jeg vil på nytt understreke at det er viktig å finne rasjonelle og enkle måter å fordele midlene på som er tilpasset oppgavefordelingen. Jeg vil bidra til at fordelingen av årets midler til eiere av kulturminner skjer mest mulig effektivt i tett samarbeid med fylkeskommunene.