Skriftlig spørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:208 (2000-2001)
Innlevert: 01.02.2001
Sendt: 01.02.2001
Besvart: 09.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Helsetilsynet fattet 22. nov. 2000 vedtak om 30 apotekbevillinger. Apokjeden fikk 2 bevillinger mens GEHE, NMD, Holtung og Alliance Unichem fikk tildelt 7 bevillinger hver. Konkurransetilsynet har kommet frem til at Apokjeden har under 40 prosent markedsandel. Likevel synes det her å foreligge en klar forskjellsbehandling av Apokjeden.
Mener Regjeringen at forutsetningen om likebehandling er ivaretatt ved tildelingene i den første tildelingsrunden?

Begrunnelse

Jeg viser til komitémerknadene i Innst. O. nr. 52 (1999-2000) der det heter:" Komiteen ser behovet for at det ved vurdering av søknad om eierkonsesjon for apotek skal kunne legges vekt på konkurransemessige hensyn, slik at en unngår at en eier eller en kjede får en for dominerende stilling i markedet. Komiteen understreker imidlertid at apotekene i næringspolitisk sammenheng i størst mulig grad må underlegges de samme rammevilkår som annen næringsvirksomhet. Det overordnede redskapet i arbeidet med å skape sunne konkurranseforhold i apotekmarkedet vil derfor fortsatt være den alminnelige konkurranselovgivningen".
Ifølge Konkurransetilsynets uttalelse er det ingen konkurransemessig begrunnelse for å forskjellsbehandle Apokjeden slik det har skjedd i første konsesjonsrunde. Jeg ber derfor om departementets nærmere begrunnelse for de tildelinger som er gjort, og vil gjerne høre nærmere om også seinere tildelingsrunder vil følge det samme mønsteret.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Jeg vil først bemerke at Apokjedens klage over Statens helsetilsyn sitt vedtak av 22. november om fordeling av apotekbevillinger nå er under behandling i departementet. Et av punktene i klagen omhandler betydningen av Apokjedens markedsandel. Inntil klagesaken er avgjort er det ikke riktig av meg å trekke noen konklusjoner om hvorvidt Apokjeden har blitt forskjellsbehandlet. Departementet vil innen kort tid komme med en avgjørelse i klagesaken.

I mellomtiden kan jeg imidlertid kommentere noe av bakgrunnen for tildelingsvedtaket av 22. november 2000.

Fordelingen av bevillinger i første konsesjonsrunde er et forhold som ble overlatt til Helsetilsynets skjønn, innenfor de rammene som departementet trakk opp i brev av 30. oktober 2000 og tidligere korrespondanse med Helsetilsynet. Departementets retningslinjer kan imidlertid ikke forstås slik at Apokjedens samarbeidspartnere automatisk skulle ha rett til like mange bevillinger som de andre aktørene, dersom markedsandelen falt til under 40 prosent.

Fordelingen av bevillingene måtte vurderes av Helsetilsynet med grunnlag i de konkrete forholdene på vedtakstidpunktet. I denne sammenheng ønsker jeg å vise til departementets uttalelse på side 2 i brevet av 30. oktober (min utheving): "Det må imidlertid vurderes om også søkere med tilknytning til Apokjeden AS bør få apotekkonsesjoner i denne første runden. Dette vil uten videre være aktuelt dersom kjeden ikke lenger anses for å ha en dominerende posisjon. Kjedens markedsmessige posisjon kan departementet ikke ta stilling til nå ettersom Konkurransetilsynets vurdering av markedet først vil foreligge kort tid før første konsesjonsrunde avholdes. Derfor er Apokjedens markedsmessige posisjon en av de problemstillingene som Helsetilsynet vil måtte ta stilling til i sin gjennomføring av konsesjonsrunden/etableringspolitikken. Helsetilsynet må på dette punkt søke støtte i Konkurransetilsynets vurderinger".

Konkurransetilsynet fikk anledning til å vurdere Helsetilsynets tildelinger, og i brev av 20. november 2000 sies det at "etter Konkurransetilsynets vurdering er det derfor grunn til å anta at kjeden er kommet under en markedsandel på 40 prosent, men med en relativt liten margin". I fortsettelsen konkluderes det med at: "Gitt konsesjonstaket så mener imidlertid tilsynet at Apokjeden ikke bør prioriteres i første konsesjonsrunde dersom dette medfører at noen av de nye kjedene får redusert sitt antall". Dette synes å fremstå som et uttrykk for at Konkurransetilsynet på dette tidspunktet var i tvil om Apokjedens evne til å dominere markedet faktisk var falt bort. Tilsynet synes å mane til en viss forsiktighet, og som følge av tilsynets særlige kompetanse på området bør denne type råd generelt ha betydelig vekt.

I tillegg til dette må det også tas med i betraktning at de beregningene av markedsandeler som NMD på grunnlag av sitt tallmateriale har foretatt, indikerer at Apokjeden har hatt en oppslutning på godt over 40 prosent i lang tid. Det er altså ulike oppfatninger av hvor stor markedsandel Apokjeden AS har og har hatt, noe som kan skyldes forskjeller i tallmateriale eller beregningsmetoder. Denne usikkerheten har antagelig også hatt betydning for Helsetilsynets skjønnsutøvelse i første konsesjonsrunde.

Jeg har ikke tatt standpunkt til hvilke retningslinjer som skal gjelde for senere konsesjonsbehandlinger. Dette vil jeg komme tilbake til i forbindelse med at den nye apotekloven trer i kraft 1. mars 2001.