Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:213 (2000-2001)
Innlevert: 05.02.2001
Sendt: 05.02.2001
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 12.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Over 15 000 utdannede sykepleiere har ikke jobb i helsesektoren og alt for få ønsker å bli hjelpepleiere. De to største sykehusene i Oslo leide inn sykepleiere og leger for over 50 mill. kr. i 2000. Innleie er svært dyrt og skaper svært ulike lønns- og arbeidsforhold. Mangelen på fagfolk truer vedtatte helsereformer. Det trengs raske tiltak som kan settes inn i 2001.
Vil Regjeringen gjennom konsultasjonsordningen med KS ta initiativ til utarbeidelse av en forpliktende rekrutteringsmelding for helsepersonell?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Etter avtale med arbeids- og administrasjonsministeren vil jeg besvare ovennevnte spørsmål, siden det hovedsakelig berører mitt ansvarsområde.

Innleie av sykepleiere og leger gjøres av sykehus ut fra flere formål. Det ene er å dekke opp for stillinger som står ledige over tid. Det andre er for å ta unna ventelister eller for å organisere spesielle behandlingsformer på en effektiv måte. Mulighetene til innleie gir større fleksibilitet for arbeidsgiver.

Ifølge Aetats oversikter finnes det mange ledige sykepleierstillinger. Jeg er også gjort kjent med at rekruttering til opplæring på videregående nivå innen helse- og sosialfag er synkende. Regjeringen har derfor satt i verk en rekke rekrutterings- og stabiliseringstiltak. Disse er omtalt i St.prp. nr. 1 (2000-2001). Til sammen utgjør personelltiltakene over 40 millioner kroner dette året. Flere av tiltakene gjennomføres i samarbeid med arbeidsgiversiden, som i dette tilfellet hovedsakelig er kommuner og fylkeskommuner. Sentrale tiltak for å øke tilgangen på sykepleiere er bl.a. økning i antall studieplasser, desentralisert utdanning, rekruttering fra utlandet og faglige oppgraderingskurs for dem som ikke har vært yrkesaktive på en stund.

Når det gjelder andre grupper pleiepersonell, videreføres bl.a. kvalifiseringstiltak for ufaglærte og etter- og videreutdanningstilbud for personell med videregående opplæring. Disse tiltakene ser ut til virke rekrutterende og bidrar samtidig til større stabilitet i ansettelsesforhold.

Når det gjelder Opptrappingsplan for psykisk helsearbeid, er tilgangen på kvalifisert personell vesentlig styrket. Fra 1998 til 1999 økte tilgangen på fagutdannet personell mer enn det den statlige økningen i tilskudd skulle tilsi.

I Handlingsplan for eldreomsorgen er målsettingen en vekst på ca. 12 000 årsverk i planperioden (1998-2001) i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er etablert i overkant av 6000 nye årsverk i de to første årene i planperioden. Ifølge kommunale planer vil pleie- og omsorgstjenesten få en vekst på om lag 5 500 årsverk i 2000 og 2001. Totalt blir det en vekst på 11 500.

Vi er også rimelig i rute når det gjelder tilgang på personell for å gjennomføre Nasjonal kreftplan.

Det er fortsatt mangel på leger. Likevel er det ikke kritisk for gjennomføring av fastlegeordningen på landsbasis. De aller fleste kommunene har tilstrekkelig kapasitet til å gi befolkningen et tilfredsstillende fastlegetilbud. Den fremtidige økningen i årlig tilgang på leger er imidlertid så stor at fastlegeordningen kan komme på plass i alle kommuner i løpet av 2-3 år.

De ulike tiltakene bidrar til at vi er i stand til å gjennomføre vedtatte helsereformer i den takt Stortinget har vedtatt.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2001 vedtok Stortinget følgende:

Stortinget ber Regjeringen utarbeide en ny handlingsplan med ytterligere rekrutterings- og stabiliseringstiltak for sykepleiere og annet helsepersonell samt tiltak for å fremme mer fleksibel arbeidsdeling mellom personellgrupper. Handlingsplanen må også inneholde tiltak for hvordan man får flere utdannede sykepleiere tilbake til sykepleieryrket.

I løpet av 2001 vil Regjeringen vurdere eventuelle justeringer av de tiltak som er iverksatt. Dette skjer i samarbeid med arbeidsgiversiden. Tiltak for 2002 vil Regjeringen komme tilbake til i 2002.