Skriftlig spørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:216 (2000-2001)
Innlevert: 06.02.2001
Sendt: 07.02.2001
Besvart: 16.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Hvordan vil helseministeren sikre finansiering av HMAS-behandling for kreftpasienter som kan ha nytte av slik behandling?

Begrunnelse

HMAS-behandling har av fagmiljøene etter flere studier ved regionsykehusene blitt anbefalt som livsforlengende eller helbredende behandling av kreftsyke på visse indikasjoner. Hittil har slik behandling blitt finansiert gjennom regionsykehusenes forskningsbevilgninger. Det er ikke rimelig at HMAS også i fortsettelsen skal finansieres over knappe forskningsbudsjetter, etter at dette av fagmiljøet blir ansett som etablerte deler av livsforlengende/helbredende behandling på visse indikasjoner.
Finansiering av HMAS-behandling kan f.eks. skje gjennom et økt basistilskudd eller gjennom DRG-systemet.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Regionsykehusene gis i dag et særskilt tilskudd, herunder til utprøvende behandling. Om lag 32 millioner kroner av bevilgningen øremerket forskning dekker utgifter i forbindelse med HMAS-behandling.

Departementet er gjort kjent med at fagmiljøene anser HMAS-behandling som etablert behandling ved enkelte sykdommer. Spørsmålet er derfor for det første om HMAS-behandling skal videreføres som forsøk, og da eventuelt for hvilke pasientgrupper, og for det andre hvordan utprøvende og etablert HMAS-behandling skal finansieres.

Høsten 2000 ba departementet Statens helsetilsyn om å vurdere status for flere typer utprøvende behandling som er finansiert over regionsykehustilskuddet. HMAS-behandling har vært prøvet ut ved forskjellige kreftformer. Tilsynet anbefalte at HMAS-behandling videreføres som utprøvende behandling som i dag, slik det framgår av Tilsynets utredning av høydosebehandling med autolog stamcellestøtte, men med unntak for Hodgkins sykdom ved visse indikasjoner.

Videre ba departementet Norsk Pasientregister (NPR) om å vurdere finansieringsgrunnlaget for HMAS-behandling. Norsk Pasientregister har ikke i dag opplysninger om de reelle kostnadene knyttet til slik behandling. Dette skyldes at det ikke finnes et standard obligatorisk kodeverk som kan benyttes for å registrere denne type behandling når det gjelder utprøvende behandling generelt, og derfor heller ikke for HMAS-behandling.

Fordi det foreløpig ikke er mulig å beregne reelle kostnader til HMAS-behandling som følge av manglende kodeverk, vil tilskuddet til HMAS-behandling ved regionsykehusene også for inneværende år finansieres over tilskuddet til forskning. Departementet vil fortsette arbeidet med å finne en hensiktsmessig måte å finansiere utprøvende behandlingsformer som etableres som en del av ordinær sykehusvirksomhet.