Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:218 (2000-2001)
Innlevert: 08.02.2001
Sendt: 08.02.2001
Besvart: 16.02.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I forbindelse med visumsøknad hvor norsk statsborger har giftet seg med statsborger fra annet land, og for den saks skyld også i andre type saker, gis annen informasjon fra norsk utenriksstasjon om behandlingstid enn den informasjon som på senere tidspunkt gis av UDI.
Når det gis ulik informasjon av ulike instanser blir det vanskelig for søker å forholde seg til situasjonen.
Hva vil statsråden gjør for å sikre at systemet fungerer på ulike nivåer og i ulike ledd?

Begrunnelse

Ved forespørsel om behandlingstid til den norske ambassade i Ankara, Tyrkia fikk søker opplyst ved søknadsinnlevering at behandlingstid ville være maks 4 måneder. Saken har nå tatt 8 måneder, og er ennå ikke ferdigbehandlet. Denne saken er heller ingen sak med spesielle problemer eller behov for dokumentasjon.
Situasjoner av denne type bidrar til ytterligere stress i en allerede presset situasjon, samtidig som det gir et inntrykk av at norske myndigheter mangler oversikt og styring.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regelverket om visum spenner over et vidt felt hvor det kan være innbyrdes forskjeller i saksbehandlingstid på de ulike typer visum. Det fremgår at den saken det her vises til gjelder visum i forbindelse med familiegjenforening. Dette er erfaringsmessig ofte ressurskrevende saker, da det i slike saker kan være nødvendig å verifisere dokumenter eller foreta andre undersøkelser før besøksvisum kan gis. I henhold til retningslinjer fra Utlendingsdirektoratet, skal søknader om visum, der det er inngått ekteskap mellom norsk og utenlandsk borger, i visse tilfeller sendes inn til behandling til Utlendingsdirektoratet. Dette gjelder blant annet for tilfeller der norsk borger har inngått ekteskap med tyrkisk borger. Søkere skal i slike tilfeller henvises til å fremme søknad om tillatelse i familiegjenforeningsøyemed fra Tyrkia, og avvente behandlingen av søknaden på vanlig måte. Den beregnede saksbehandlingstiden for denne prosessen, var satt til ca. 4 måneder fra saksopprettelse i direktoratet.

For å kunne forklare avviket mellom den estimerte saksbehandlingstiden og den saksbehandlingstid som Utlendingsdirektoratet (UDI) nå opplyser om, henviser jeg til mitt tidligere svar til spørsmål 189 fra representanten Hallgeir H. Langeland. Der viste jeg til at Utlendingsdirektoratet (UDI) er første instans ved behandling av en rekke søknader, herunder søknader om familiegjenforening. Saksbehandlingstidene for forskjellige typer søknader varierer over tid, bl.a. avhengig av ressurssituasjonen, antall søknader generelt og antall asylsøknader spesielt. Det er dessverre et faktum at saksbehandlingstiden for de fleste søknadskategorier er for lang. Som tidligere opplyst arbeides det nå med en forenkling av regelverket for å få et mer fleksibelt regelverk og få ned saksbehandlingstiden i de ulike sakstyper.