Skriftlig spørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:221 (2000-2001)
Innlevert: 09.02.2001
Sendt: 09.02.2001
Besvart: 19.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Et stort antall tannlegepasienter har betydelige smerter som følge av feilbehandling hos en tannlege i Haugesund. Plagene hemmer normal livsutfoldelse og sosialt liv. For noen pasienter er situasjonen akutt fordi tyggeredskapene ikke fungerer. Pasientgruppen har vært i flere møter med departementet for å drøfte løsninger, og det var lovet tilbakemelding i løpet av november 2000. Til tross for purringer foreligger intet svar.
Når kommer svarbrevet?

Begrunnelse

Ifølge pasientgruppen har det vært avholdt møter i departementet siden august 2000 for å forsøke å finne en løsning for de pasientene som er rammet. Det ble først lovet en tilbakemelding fra departementets side innen november 2000, deretter ble det sagt før jul samme år. Det ble forsikret om at denne saken ville bli prioritert i departementet.
Mange av pasientene lever i dag med sterkt redusert livskvalitet. Skadene kan rettes opp, men det krever ny behandling som blir kostbar. Det vil derfor være umulig å gjennomføre slik behandling med egne midler for mange av dem.
To avsagte dommer i Haugesund byrett er blitt anket til høyere rettsinstanser av forsikringsselskapene. Det kan altså trekke ut i tid før det foreligger rettskraftig dom. Imens lider pasientene.
Jeg tar ikke stilling verken til de kravene som pasientgruppen har fremmet i retten eller til de løsninger som departementet eventuelt kan bidra med. Imidlertid er det uakseptabelt når tidsfrister som er stilt i utsikt, ikke blir overholdt. I det siste møtet, som fant sted 9. januar 2001 med statssekretær Flatø, ble det ikke gitt noe løfte om avklaring innen en bestemt tidsfrist. Imidlertid vil jeg se det som rimelig, på bakgrunn av sakens forløp, at departementet nå raskest mulig gav en tilbakemelding som kunne avklare situasjonen.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Stortingsrepresentant Einar Steensnæs har stilt spørsmål til helseministeren om når det foreligger svar vedrørende erstatningsoppgjøret i forbindelse med tidligere tannlege Nyborgs implantatvirksomhet.

Innledningsvis vil jeg presisere at staten ikke har noe ansvar i denne saken, og at det i utgangspunktet er en sak mellom partene.

Som Einar Steensnæs påpeker har Sosial- og helsedepartementet hatt møte høsten 2000 med de skadelidtes advokater og forsikringsselskapene i forbindelse med ovennevnte erstatningssak. Departementet har blitt bedt om å vurdere økonomisk bistand fra myndighetenes side til å dekke utgifter til behandling av pasientene. Da det vil ta tid å få de rettslige spørsmålene det strides om avklart via rettssystemet, vil pasientenes helsetilstand forverres ytterligere.

Det første møtet ble holdt i september 2000, og der deltok bl.a. de skadelidtes advokater, representanter for forsikringsselskapene, partenes felles sakkyndige og Tannlegeforeningen. Det ble avtalt at partene innen november 2000 skulle gi departementet en oversikt over omfanget av behandlingsutgiftene. Videre skulle den felles sakkyndige i saken vurdere hvor mange av pasientene som antakelig omfattes av reglene for trygderefusjon til implantatbehandling. Under forutsetning av at disse elementene var utredet innen begynnelsen av november, ville departementet ha som siktemål å få avklart et standpunkt innen nyttår. I dette lå det intet tilsagn fra departementet om at myndighetene ville konkludere med å bevilge midler. Vi har også påpekt overfor partene at dersom myndighetene finner å skulle bidra, er det også spørsmål om tidspunkt i budsjettsammenheng, og nivå på beslutning.

I begynnelsen av desember var det et nytt møte med advokatene for pasientene. I dette møtet ble departementet overlevert en oversikt over pasientenes situasjon og anslag på samlede behandlingsutgifter. I denne oversikten lå det ingen vurdering av hvor mange som eventuelt kunne være aktuelle for trygdestøtte.

Dette er en meget spesiell og kompleks sak, og det kan være argumenter som taler for at departementet kan vurdere å yte bistand for å hjelpe pasientene, selv om det i utgangspunktet er en sak mellom partene. Saken har en rekke prinsipielle spørsmål som vårt departement antakelig ikke alene har myndighet til å avgjøre.

Saken er til behandling i departementet, og den er høyt prioritert. Svar vil foreligge så snart den er avklart.