Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:223 (2000-2001)
Innlevert: 09.02.2001
Sendt: 12.02.2001
Besvart: 15.02.2001 av justisminister Hanne Harlem

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd) ble vedtatt i Stortinget juni 2000.
Mener justisministeren, dersom disse endringer er trådt i kraft, at filmen "Sansenes rike" flytter grenser innenfor eller ut over den vedtatte lov, og hvordan følges det vedtatte "utstillingsforbud" opp i forhold til salgssteder som i ervervsøyemed offentlig stiller ut nakenbilder og pornoblader?

Begrunnelse

Når det gjelder filmen "Sansenes rike" uttaler filmkritiker Gudmund Hummelvoll i Vårt Land 06.02.01 s. 17 "at filmen Sansenes rike tillates vist på kino, er en utfordring for våre lovgivere". Videre uttaler han at "folks bluferdighet krenkes av denne filmen". Også direktør Tom Løland i Statens filmtilsyn mener det er klart at grensen nå flyttes og at vedtaket skaper presedens for filmsensorenes arbeid.
Angående utstillingsforbudet viser jeg til iøynefallende øverste hylle i kiosken på Drammen jernbanestasjon hvor merkelappen "Voksne" er eneste veiledning eller advarsel, alt etter hvordan man ønsker å tolke den. Noen sladdekant finnes ikke.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Det strafferettslige forbudet mot fremvisning av pornografiske filmer mv. finnes i straffeloven § 204. Det fremgår av § 204 fjerde ledd at bestemmelsen ikke gjelder for film eller videogram som Statens filmtilsyn har godkjent ved forhåndskontroll. Filmen "Sansenes rike" fikk slik godkjennelse etter at Klagenemnda for film og video 5. februar 2001 overprøvet det opprinnelige vedtaket fra Statens filmtilsyn om å nekte filmen vist. Ettersom filmer som er godkjent av Statens filmtilsyn altså faller utenfor straffelovens bestemmelse om pornografi, får ikke vedtaket om å godkjenne "Sansenes rike" noen direkte betydning for vurderingen av hva som kan anses for ulovlig pornografi etter straffeloven § 204. Det kan tenkes at Klagenemndas vedtak vil få en indirekte innvirkning på den skjønnsmessige vurderingen av hva som skal anses som ulovlig pornografi etter straffeloven § 204, men det vil det primært være opp til domstolene å avgjøre.

Når det gjelder representanten Marthinsens spørsmål om utstillingsforbud, viser jeg til at straffeloven ikke oppstiller noe forbud mot utstilling av nakenbilder o.l. utover det generelle forbudet mot utbredelse av pornografi i § 204. I forbindelse med stortingsbehandlingen av endringene i straffelovens regler om seksuallovbrudd våren 2000, ble imidlertid regjeringen bedt om å fremlegge et forslag om forbud mot offentlig å stille ut nakenbilder eller kjønnslige skildringer som er egnet til å vekke anstøt, jf. Innst. O. nr. 92 (1999-2000) s. 29-30. Justisdepartementet har tidligere opplyst Stortinget om at et slikt forslag vil bli utarbeidet og sendt på høring, jf. St.meld. nr. 4 (2000-2001) s. 31. Det er foreløpig for tidlig å si noe om når saken kan forelegges for Stortinget.