Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:224 (2000-2001)
Innlevert: 12.02.2001
Sendt: 12.02.2001
Besvart: 20.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I et oppslag i Dagbladet den 5/2 d.å. hevder sjefslege Christian Loennecken ved Volvat Medisinske Senter at kjendiskvinner frykter sladder ved abortinngrep ved de offentlige sykehusene, fordi de blir gjenkjent, slik at dette når offentligheten. Påstandene avvises som grunnløse av Statens helsetilsyn, og som egnet til å skape unødig frykt blant abortsøkende kvinner.
Hvordan vurderer statsråden innholdet i Dagbladets artikkel, og hvilke slutninger trekker statsråden?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Stortingsrepresentant Ballo refererer til en artikkel i Dagbladet den 5. februar 2001.

Her fremgår det at man ved Volvat Medisinske Senter har merket en større pågang fra kvinner som ønsker et skjermet miljø i forbindelse med abortinngrep. De frykter at offentlige sykehus ikke makter å være tilstrekkelig anonyme.

Dagbladets artikkel har sin bakgrunn i et ønske fra Volvat om å kunne tilby svangerskapsavbrudd som en av sine sykehustjenester. Volvat (tidligere Ringsenteret) ble godkjent som sykehus i 1990 med adgang til å drive virksomhet i henhold til Ringsenterets søknad. Det ble ikke søkt om adgang til å utføre svangerskapsavbrudd på det tidspunkt.

En søknad fra Volvat Medisinske Senter om godkjenning til å utvide sin virksomhet til også å omfatte svangerskapsavbrudd er nå til vurdering i departementet. Det vises i den forbindelse til forskrift 1. desember 2000 om godkjenning av sykehus og tilskudd til byggearbeider ved sykehus gitt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Ifølge forskriften kreves det bl.a. ny godkjenning dersom et allerede godkjent sykehus ønsker å utvide tjenestetilbudet til å omfatte nye medisinske fagområder. Søknaden fra Volvat vil bli behandlet i forhold til de vurderingskriterier forskriften oppstiller, slik som faglig forsvarlighet og behov for tjenesten. Påstanden om at kjendiskvinner frykter sladder ved abortinngrep ved offentlige sykehus vil ikke være et relevant moment i vurderingen av hvorvidt Volvat skal gis godkjenning til å utføre svangerskapsavbrudd.

Ifølge helsepersonelloven § 21 skal helsepersonell "hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell". Statens helsetilsyn har ikke mottatt klager angående brudd på taushetsplikten fra pasienter som har gjennomgått abortinngrep ved offentlige sykehus. I forbindelse med fellestilsynet med sykehusenes abortpraksis i 1996/97 fikk Helsetilsynet et klart inntrykk av at personell som ble involvert i abortprosessen var særdeles bevisste på kravet om diskresjon i forhold til de kvinner som gjennomgår svangerskapsavbrudd.

Jeg har forståelse for at kvinner ikke ønsker oppmerksomhet eller sladder omkring et abortinngrep. Jeg er imidlertid ikke kjent med at det foreligger et reelt behov for egne tilbud til kjendiskvinner på grunn av at offentlige sykehus ikke utøver tilstrekkelig diskresjon.