Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:225 (2000-2001)
Innlevert: 12.02.2001
Sendt: 12.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av justisminister Hanne Harlem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): De siste par årene har det vært en stadig nedgang i antallet søkere til Politihøgskolen. Det er viktig at Politihøyskolen har nok søkere slik at det kan sikres at de studentene som blir tatt opp har tilstrekkelige kvalifikasjoner.
Mener justisministeren at søknadsmassen til Politihøgskolen er tilstrekkelig for å sikre kvaliteten på fremtidige polititjenestemenn, og dersom dette ikke er tilfellet; hva vil justisministeren gjøre for å bedre situasjonen?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Nedgangen i antall søkere til Politihøgskolen de siste fem årene reflekterer nedgangen i ungdomskullene i samme periode, og i antall søkere til andre høgskoler.

Faktorer som søkernes egnethet i forhold til kravene som stilles til politihøgskolestudentene er, i tillegg til antallet søkere, avgjørende for om man har en tilfredsstillende søkermasse. Etter opptaket for 2000 var opptaksnemnda godt fornøyd med de søkerne som fikk tilbud om studieplass. Mange av søkerne hadde solid bakgrunn med annen høyere utdannelse eller solid yrkeserfaring fra ulike deler av samfunnslivet.

Politihøgskolen har i inneværende år 1768 søkere til grunnutdanningen, og man har innkalt 1150 søkere til opptaksprøve. Skolens opptaksnemnd vurderer dette som tilstrekkelig for å ta opp 240 studenter. Selv om antall søkere til Politihøgskolen har gått ned med over 40 % de siste fem årene, er skolens opptaksnemnd av den oppfatning at situasjonen ikke gir grunn for bekymring.

Jeg mener at søknadsmassen til Politihøgskolen er tilfredsstillende når man ikke har problemer med å rekruttere riktig antall studenter som fyller kvalifikasjonskravene. Jeg vil sørge for at etaten fortsatt arbeider med rekrutteringstiltak slik at vi også i fremtiden sikrer kvaliteten på tjenestemenn i politiet.