Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:226 (2000-2001)
Innlevert: 13.02.2001
Sendt: 13.02.2001
Besvart: 23.02.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Det foreligger en rekke eksempler på svært lang saksbehandlingstid for søknader om oppholdstillatelse, og mulighet til å ta med familie, for forskere på høyt nivå som er villige til å arbeide i Norge. Det er eksempler på saksbehandling på over ett år, selv om alle praktiske forhold, arbeidsplass og finansiering er klarert. Disse forskerne representer spisskompetanse det norske forskningsmiljøet trenger.
Hva vil statsråden gjøre for å påskynde saksbehandlingen?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er enig i at lang saksbehandlingstid har skapt en svært vanskelig situasjon for mange søkere. Jeg har derfor besluttet at det skal foretas en gjennomgang av UDI med sikte på å kartlegge hva som ligger bak problemene med saksbehandlingstiden osv.

Jeg vil også sette i gang en bred gjennomgang av utlendingsloven av 1988. Jeg mener det er behov for en forenkling og oppmykning av regelverket, for å få kortet ned saksbehandlingstiden ved alle sakstyper. Jeg understreker at en slik gjennomgang av lovverket er en lengre prosess som må foretas på en grundig og skikkelig måte.

Mens den tidkrevende lovrevisjonen pågår, ønsker jeg å foreta en rekke justeringer av gjeldende regelverk. UDI har kommet med mange gode forslag til tiltak som blant annet skal bidra til redusert saksbehandlingstid. Tiltak for å legge bedre tilrette for økt rekruttering av etterspurt arbeidskraft fra utlandet er dessuten vurdert av en statssekretærgruppe med representanter fra åtte departementer. Gruppen vil komme med sine anbefalinger i løpet av mars.

Blant her aktuelle tiltak som departementet arbeider med er :

· flere visumsøknader kan behandles av utenriksstasjonene

· arbeidssøkervisum kan innvilges til personer med etterspurt kompetanse

· arbeidsgiver kan søke på vegne av arbeidstaker med spesielle kvalifikasjoner

· rutinene for arbeidsmarkedsmessig vurdering av søknader om arbeidstillatelse som spesialist mv. forenkles

· muligheten til å søke om arbeids- eller oppholdstillatelse fra Norge utvides

· flere får mulighet til å komme til Norge mens søknaden behandles i UDI

· det blir enklere å få en foreløpig tillatelse mens søknaden behandles

Dette arbeidet har en høy prioritet. De fleste tiltakene vil imidlertid kreve lov- eller forskriftsendringer. Utlendingsdirektoratet har likevel på visse punkter fullmakt til å gjøre endringer innenfor dagens regelverk. Utlendingsdirektoratet har fått beskjed om å arbeide videre med dette, samtidig som departementet er i gang med nødvendige endringer på lov- og forskriftsnivå. Utkast til lov- eller forskriftsendringer vil bli sendt på høring. Jeg ønsker at de endringene som blir gjennomført, skal utprøves i et års tid og så evalueres.