Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:13 (1997-98)
Innlevert: 21.11.1997
Sendt: 24.11.1997
Besvart: 01.12.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "I svar til undertegnede i spørretimen 19.11. d.å. svarte ministeren at det var helt umulig å diktere hver enkelt kommune i å utarbeide konkrete planer om hvordan den enkelte kommunene skal nå målet om full barnehagedekning innen år 2000.
I NTB melding 21. 11 d.å. uttaler statssekretær Odd Anders With at utbyggingsplikt kan være aktuelt virkemiddel for å få full barnehagedekning innen år 2000.
Kan statsråden avklare hva som er departementets syn i denne saken?"

Begrunnelse

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I mitt svar i spørretimen 19.11. d.å. understreket jeg at det var viktig at den videre utbyggingen av nye barnehageplasser i den enkelte kommune måtte basere seg på oppdaterte behovsundersøkelser. Vi vet samtidig at "full behovsdekning" ikke tilsier den samme dekningsgraden i alle kommuner, men at det vil være til dels store forskjeller. På den bakgrunn poengterte jeg i mitt svar at det vil være umulig for meg som statsråd å diktere den enkelte kommune i forhold til hvilken barnehagedekning den bør ha. Hvorvidt kommunene skal pålegges å utarbeide planer for å nå målet om full barnehagedekning innen år 2000, uttalte jeg meg derimot ikke om i spørretimen 19.11.

Regjeringen har ved flere anledninger fremholdt at man holder fast på målet om full barnehagedekning innen år 2000. En naturlig følge av dette er at vi må vurdere ulike virkemiddel og hvor hensiktsmessige disse er i forhold til målsettingen. Pr. i dag foreligger det ingen kommunal plikt til å tilby barnehageplasser eller å lage konkrete planer om utbyggingen. Dette er imidlertid ett av flere virkemiddel som må vurderes nøye i forhold til den videre utbyggingen. Eventuelle krav om utbyggingsplikt må også vurderes i forhold til en mulig fremtidig rammefinansiering av barnehagesektoren.

Hvilke konkrete virkemiddel regjeringen går inn for i forhold til den videre utbyggingen av sektoren vil vi komme tilbake til i budsjettforslaget for 1999.