Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:230 (2000-2001)
Innlevert: 15.02.2001
Sendt: 16.02.2001
Besvart: 26.02.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Fjordlink-Helminsen Skips AS driver kortrutetrafikk med begrenset tax-free salg mellom Fredrikstad og Strømstad. Flertallet i finanskomiteen Ap, Frp og H uttalte seg om saken i innstilling til Revidert nasjonalbudsjett 2000 med sikte på likebehandling av fergeselskaper "slik at sammenlignbare ruter kan få vurdert dispensasjon."
Fra hvilket tidspunkt vil statsråden følge EØS-reglene om likebehandling av fergeselskapene?

Begrunnelse

I dag er det bare Color Scandi Line som er gitt dispensasjon fra forbudet om å selge tax-free tobakk og alkohol. Andre fergeselskaper som Fjordlink-Helminsen Skips, Larvik-Strømstadlinjen og Bastø-Fosen vil konkurrere med Color Scandi Line på like vilkår. EØS-reglene tilsier at sammenlignbare ruter gis like vilkår. Departementet har også tidligere varslet at det er uheldig med forskjellsbehandling. Undertegnede stilte et likelydende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren 17. august 2000. Departementet uttalte i den forbindelse at det arbeidet med saken i samarbeid med det svenske Finansdepartementet. Videre ble det meddelt at saken har høy prioritet. Flere av selskapene som for eksempel Fjordlink-Helminsen Skips, forbereder nå sommersesongen hvor passasjertrafikken er høyest. De ønsker derfor å få klarlagt om Finansdepartementet vil åpne for en mer liberal dispensasjonspraksis og fra hvilket tidspunkt den eventuelt vil gjelde.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Den nordiske provianteringsoverenskomsten mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige av 16. desember 1968 regulerer i hvilken utstrekning det kan skje en tildeling av ubeskattede varer til salg og servering av passasjerer på passasjerfartøy som går i regulær rutetrafikk mellom avtalepartene. Provianteringsoverenskomsten skiller mellom korte og lange ruter, jf. artikkel 3. Passasjerferger som trafikkerer på korte ruter kan kun proviantere tobakksvarer og sjokolade- og sukkervarer for salg til passasjerer toll- og avgiftsfritt. Ferger som trafikkerer lange ruter kan i tillegg proviantere alkoholholdige drikkevarer, kosmetikk og lignende.

Det er trukket en linje mellom Risør og Lysekil, og ferger som går mellom norske og svenske havner innenfor dette området anses som korte ruter. Denne definisjonen er lagt til grunn både av norske og svenske myndigheter, og fremgår av Finansdepartementets forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet for reiseutstyr § 6. Dette innebærer at fergeruten mellom Fredrikstad - Strømstad anses som kort.

I 1987 ble det gitt en dispensasjon fra regelverket til Scandi Line på fergeruten Sandefjord - Strømstad, slik at ruten ble ansett som lang. En av forutsetningene for dispensasjonen var at Scandi Line skulle drive alminnelig fergedrift på strekningen. Det ble uttrykkelig presisert overfor fergeselskapet at fergenes primæroppgave skulle være å transportere vogntog og biler mellom Norge og Sverige.

Finansdepartementet har i perioden 1990 - 1998 avslått til sammen 8 søknader om utvidet adgang til tax free salg.

I tilknytning til St.meld. nr. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2000 uttalte Finansdepartementet at dagens forskjellsbehandling er uheldig. Finanskomiteens flertall sluttet seg på denne bakgrunn til det arbeid som pågår i forhold til det svenske finansdepartementet, med sikte på en likebehandling av fergeselskap på samme eller tilsvarende strekninger, slik at sammenlignbare ruter kan få vurdert dispensasjon, jf. Budsjett-innst. S. II (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2000.

Jeg kan opplyse om at det norske Finansdepartement har nær kontakt med det svenske Finansdepartement med sikte på konkrete regelverksendringer i tråd med uttalelsen fra finanskomiteens flertall.

I svar på ditt spørsmål nr. 425 i 2000, anså jeg det ikke riktig å være konkret i forhold til hvilket tidspunkt det vil komme endringer på dette området. Jeg kan heller ikke denne gang angi noe bestemt tidspunkt for når det vil skje endringer for adgangen til å selge tax free på korte ruter og viser til at spørsmålet også berører Sverige.

Inntil det har skjedd en nærmere avklaring, finner ikke Finansdepartementet å kunne gi ytterligere dispensasjoner. Helminsen Skips A/S mottar i disse dager svar på sin søknad i samsvar med dette, jf. vedlagte kopi av brev til rederiet.Vedlegg til svar:

ANMODNING OM UTVIDET ADGANG TIL TAX FREE SALG PÅ RUTER MELLOM NORGE OG SVERIGE

Jeg viser til Deres brev av 27. mars 2000. Finansdepartementet har også mottatt Deres brev av 7. februar 2001.

I brevene er det anført at Helminsen Skips A/S' ferge på strekningen Fredrikstad - Strømstad blir forskjellsbehandlet av Finansdepartementet med hensyn til adgangen til tax free salg i forhold til Color Scandi Lines ferger på strekningen Sandefjord - Strømstad.

Den nordiske provianteringsoverenskomsten mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige av 16. desember 1968 regulerer nærmere i hvilken utstrekning det kan skje en tildeling av ubeskattede varer til salg og servering av passasjerer på passasjerfartøy som går i regulær rutetrafikk mellom avtalepartene. Provianteringsoverenskomsten skiller mellom korte og lange ruter, jf. artikkel 3. Passasjerferger som trafikkerer på korte ruter kan kun proviantere toll- og avgiftsfritt med tobakksvarer og sjokolade- og sukkervarer for salg til passasjerer, mens ferger som trafikkerer lange ruter i tillegg kan proviantere med alkoholholdige drikkevarer, kosmetikk ol.

Det er trukket en linje mellom Risør og Lysekil, og ferger som går mellom norske og svenske havner innenfor dette området anses som korte ruter. Denne definisjonen er lagt til grunn både av norske og svenske myndigheter, og framgår også av Finansdepartementets forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet for reiseutstyr og reisegods § 6. Dette innebærer at fergeruten Fredrikstad - Strømstad anses som kort.

I 1987 ble det gitt en dispensasjon fra regelverket til Scandi Line på fergeruten Sandefjord - Strømstad, slik at ruten ble ansett som lang. En av forutsetningene for dispensasjonen, var at Scandi Line skulle drive alminnelig fergedrift på strekningen. Det er uttrykkelig presisert overfor fergeselskapet at fergenes primæroppgave skal være å transportere vogntog og biler mellom Norge og Sverige. I dette må det også ligge en forutsetning om helårs fergedrift og at det er gjennomgangstrafikk på strekningen av en viss størrelse.

Finansdepartementet har i perioden 1990 - 1998 avslått til sammen 8 søknader om utvidet adgang til tax free salg.

I tilknytning til St.meld. nr. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2000 uttalte Finansdepartementet at dagens forskjellsbehandling er uheldig. Finanskomiteens flertall sluttet seg på denne bakgrunn til det arbeid som pågår i forhold til det svenske finansdepartementet, med sikte på en likebehandling av fergeselskap på samme eller tilsvarende strekninger, slik at sammenliknbare ruter kan få vurdert dispensasjon jf. Budsjett-innst. S. II (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2000.

Inntil videre og inntil det har skjedd en nærmere avklaring, finner ikke Finansdepartementet å kunne gi ytterligere dispensasjoner.