Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:231 (2000-2001)
Innlevert: 16.02.2001
Sendt: 16.02.2001
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 27.02.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I svar på spørsmål frå underteikna den 18.12.00 seier Regjeringa at Grunnloven ikkje er til hinder for at norsk militært personell kan bli stilt under andre land sin kommando. Regjeringa meiner at tilhøvet til Grunnloven ikkje stiller seg annleis om "... norske styrker skal delta i en styrke ledet av en organisasjon som Norge ikkje er medlem av, slik som EU."
Kva grunnlag byggjer Regjeringa denne vurderinga på, og har Regjeringa innhenta juridiske vurderingar av dette spørsmålet?

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Forsvarsministeren har anmodet meg om å besvare spørsmål nr. 231 av 15. februar 2001 som er rettet til ham, ettersom det er en oppfølgning av det svar jeg på vegne av Regjeringen ga 18. desember 2000 på spørsmål nr. 117 av 7. desember samme år.

Grunnlaget for de vurderinger som ble foretatt i forbindelse med besvarelsen av representanten Langelands spørsmål nr. 117 var særlig de stortingsdokumenter som jeg refererte til i mitt svar av 18. desember 2000. I disse dokumentene gjengis mange av de viktigste rettskildene for vurdering av den aktuelle Grunnlovsbestemmelsen, nærmere bestemt bestemmelsens historie, konstitusjonell praksis og juridisk teori. Betenkninger av grunnlovseksperter og Justisdepartementets lovavdeling er også omtalt i enkelte av disse stortingsdokumentene.

Svaret ble forberedt i Utenriksdepartementets Rettsavdeling, med bidrag fra Forsvarsdepartementet og i samråd med Utenriksdepartementets rådgiver i folkerett, professor dr. juris. Carl August Fleischer.